Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i barnskyddets vård utom hemmet – en socialarbetare kan ha högst 35 barn som klienter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2020 12.59
Pressmeddelande

En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har till uppgift att ansvara för vården av barnet utom hemmet, och detta arbete kräver tillräckligt med tid. Därför kan den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ha högst 35 barn som klienter, konstaterar en arbetsgrupp som utrett reformen av barnskyddets krävande vård utom hemmet. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till familje- och omsorgsminister Krista Kiuru fredagen den 4 september.

Arbetsgruppens förslag motsvarar regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering när det gäller att inom barnskyddet fastställa ett maximiantal klienter per socialarbetare och trygga multiprofessionella tjänster för barn i behov av särskilt stöd.

Arbetsgruppen har lagt fram flera förslag för att reformera barnskyddets krävande vård utom hemmet. Målet är att innehållet i och strukturen på vården utom hemmet bättre ska tillgodose behoven hos barn i behov av krävande särskilt stöd.

Arbetsgruppen föreslår att det i lag ska föreskrivas om innehållet i, syftet med och ordnandet av krävande vård av barn utom hemmet. Målet är att skapa en helhet som stärker det funktionellt integrerade samarbetet inom social- och hälsovården i syfte att förbättra det krävande barnskyddet. Ett högklassigt och verkningsfullt barnskyddsarbete förutsätter att man utan dröjsmål kan ordna mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som är klienter inom barnskyddet samt undersökningar och tjänster för att reda ut inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättning hos barnen.

Arbetsgruppen föreslår också ändringar i fråga om särskild omsorg. Enligt förslaget ska det terapeutiska och rehabiliterande innehållet under en period av särskild omsorg förtydligas. Perioden kan i fortsättningen förlängas med 90 dygn, om det är nödvändigt för att skydda barnets liv och hälsa. Det föreslås också att personalresurserna vid enheter för särskild omsorg ska vara större än i övrigt.

Arbetsgruppen föreslår dessutom en ny effektiviserad stödåtgärd inom öppenvården som kan minska behovet att placera barn utom hemmet. Samtidigt bör det göras preciseringar i fråga om tjänsterna inom öppenvården.

Arbetsgruppens övriga förslag gäller bland annat precisering av kompetenskraven för barnskyddsanstalters personal, eftervård samt begränsningsåtgärder för att skydda berusningsmedelsanvändande barns liv, hälsa och utveckling.

Syftet med propositionen är att förbättra omsorgen om och rehabiliteringen av barn i behov av krävande särskilt stöd och därigenom minska förflyttningarna mellan platser för vård av barn utom hemmet, minska de regionala skillnaderna i tillgången till tjänster, förkorta varaktigheten av långvariga placeringar och främja möjligheterna till återförening av familjer. Nästa steg är att rapporten skickas ut på remiss.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 279
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482

Tillbaka till toppen