Hoppa till innehåll
Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2022–2023 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 15.31
Pressmeddelande 297/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2022–2023.

Läkare och tandläkare kan fortfarande förskriva läkemedel i Kelain-tjänsten utan användningsavgifter när tjänsten inte används i förtjänstsyfte.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,054 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 2,509 euro per år per invånare i kommunen. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av privata hälso- och sjukvårdstjänster är 0,489 euro för varje elektroniskt recept som en tillhandahållare skriver. Den avgift som årligen tas ut är dock minst 90 euro. Minimiavgiften gäller också de tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster som inte skriver ut några recept alls.

Avgiften för verksamhetsenheter inom den statliga hälso- och sjukvården är 2,509 euro per klient per år. Folkpensionsanstalten betalar 50 000 euro per år för användningen av uppgifter om läkemedelsersättningar.

Förhandsuppskattning av kostnaderna

Med avgifterna täcks de certifikattjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar samt de underhållskostnader som Folkpensionsanstalten har för driften av Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsterna omfattar tjänster för elektroniska recept, den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, medborgargränssnittet Mina Kanta samt informationshanteringstjänsten och viljeyttringstjänsten.

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms på basis av uppskattningen. Avsikten är att varje användare – tillhandahållare av offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster samt apotek – endast ska betala för den faktiska användningen.

De totala kostnaderna 2022–2023 beräknas bli 46,8 miljoner euro, varav Folkpensionsanstaltens andel är 42,43 miljoner euro och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas 4,4 miljoner euro. FPA:s andel bidrar till att öka den buffert som tryggar betalningsförmågan. Av detta belopp utgör apotekens andel 7,36 miljoner euro, den offentliga hälso- och sjukvårdens 27,77 miljoner euro och den privata hälso- och sjukvårdens 8,51 miljoner euro.

Mer information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295163702, [email protected]

Tillbaka till toppen