Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i läkemedelslagstiftningen: syftet är att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.45
Pressmeddelande 173/2020

Det har gjorts ändringar i läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar för att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel i alla situationer. 

Statsrådet föreslog att lagarna ska stadfästas och republikens president stadfäste lagarna i dag den 9 juli 2020. Lagarna träder i kraft den 13 juli 2020. 

Vid störningar eller sannolik risk för störningar i tillgången kan social- och hälsovårdsministeriet i fortsättningen för en viss tid begränsa eller rikta distributionen och försäljningen av läkemedels-preparaten om det är nödvändigt för att skydda folkhälsan. Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut kan till exempel knappa läkemedelslager riktas jämlikt till så många som möjligt som behöver dem i enlighet med principen om rationell läkemedelsbehandling.

Bättre framförhållning gällande störningar i tillgången 


Informationsgången om störningar i läkemedelsdistributionen förbättras mellan aktörerna. Läkemedelspartiaffärerna ska i fortsättningen utan dröjsmål meddela om avbrott i distributionen av läkemedel. Också anmälningsskyldigheten för innehavare av försäljningstillstånd för läkemedelspreparat preciseras. 

Dessutom preciseras apotekens lagringsskyldighet. Apoteken ska hålla ett lager som motsvarar den vanliga kundkretsens genomsnittliga behov i minst två veckor. Skyldigheten gäller inte läkemedel vars minutförsäljningspris är över 1000 euro eller mycket ovanliga läkemedel. Även bestämmelserna om apotekens lokaler och utrymmen preciseras. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och inspektören får rätt att med-dela ålägganden till de lagringsskyldiga med stöd av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel. Lagen preciseras också på ett sådant sätt att obligatoriska lager ska vara belägna i Finland. Enligt propositionen ska social- och hälsovårdsministeriet dessutom kunna besluta att den mängd produkter som omfattas av lagringsskyldigheten får underskrida den föreskrivna mängden också vid risk för omfattande problem som gäller tillgången.


Tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter och utrustning som är avsedda för behandling av smittsamma sjukdomar förbättras


Social- och hälsovårdsministeriets behörighet, med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, att för viss tid begränsa förskrivning och överlåtelse av läkemedel avsedda för behandling av en smittsam sjukdom eller att utfärda rättigheter i fråga om förskrivning och överlåtelse av läkemedlen ska utvidgas till att gälla också läkemedel som används för förebyggande av den smittsamma sjukdo-men och för behandling av symtom och följdsjukdomar. 

Social- och hälsovårdsministeriets rätt enligt lagen om smittsamma sjukdomar att avvika från bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om vissa produkter och utrustning för hälso- och sjukvård innan de släpps ut på marknaden utvidgas till att gälla en större grupp produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.

Syftet med ändringarna är att trygga en jämlik tillgång på läkemedel och medicintekniska produkter och utrustning.

Ytterligare information

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected] 

Tillbaka till toppen