Hoppa till innehåll
Media

Regeringen lämnar ingen proposition om distansförsäljning av alkohol under denna valperiod

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 14.17
Pressmeddelande 198/2018

Det har framförts olika åsikter om huruvida distansförsäljning av alkoholdrycker är laglig. För att utreda saken begärde social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande av justitiekanslern om tolkningen av bestämmelserna om distansförsäljningen. Ministeriet frågade också om de nuvarande bestämmelserna bör förtydligas.

Enligt svaret från justitiekanslern är det inte nödvändigt att förtydliga bestämmelserna om distansförsäljning. Justitiekanslern anser att det är de myndigheter som tillämpar lagstiftningen och i sista hand domstolarna som ska tolka bestämmelserna om distansförsäljningen.

I år har högsta domstolen meddelat ett prejudikat om tolkningen av alkohollagen. Justitiekanslern konstaterar i sitt utlåtande att högsta domstolen endast tar ställning till det fall som behandlats i domen. Rättsläget kunde enligt justitiekanslern preciseras ytterligare i och med det åtgärdsförslag som social- och hälsovårdsministeriet lagt fram. Det innebär att myndigheterna effektivare än i nuläget ska utreda verksamheten hos utländska företag som sålt alkoholdrycker till Finland.

”Justitiekanslerns utlåtande bringar klarhet i det oklara läge som länge varit rådande. Vi fick stöd och underlag för tanken att man först måste se hur lagen fungerar. Om myndighetstillsynen effektiviseras nu, får vi information om tillämpningen av lagen först under nästa regeringsperiod. Därför är det inte motiverat att göra några ändringar i alkohollagens bestämmelser om distansförsäljning under denna valperiod”, konstaterar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Bakgrunden är riksdagens viljeyttring vid antagandet av alkohollagen 

I samband med att riksdagen antog alkohollagen, förutsatte den att regeringen klarlägger bestämmelserna om distansförsäljning.

”Prejudikatet från högsta domstolen har redan förtydligat tolkningen av alkoholbestämmelserna. Justitiekanslerns utlåtande stöder tanken att myndigheterna och domstolarna ytterligare kan precisera tolkningen”, konstaterar Saarikko.

Enligt alkohollagen är det Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Tullen som ska övervaka detaljförsäljningen och importen av alkoholdrycker. 

Ytterligare information:

Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 9056

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, fö[email protected]

Tillbaka till toppen