Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Alkohollagen träder i kraft i sin helhet i mars

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2017 14.10
Pressmeddelande 215/2017

Den nya alkohollagen, som varit under beredning en längre tid, träder i sin helhet i kraft den 1 mars 2018. En del av ändringarna träder dock i kraft redan den 1 januari 2018. Alkohollagen sammanfattar på ett heltäckande sätt de tidigare 13 förordningar som utfärdats med stöd av den gamla lagen. I den nya lagen har man i hög grad gallrat normer som är föråldrade och förlegade. Republikens president stadfäste alkohollagen den 28 december.

Alkohollagens syfte kommer även i fortsättningen att vara att förebygga alkoholens negativa effekter. I reformen kommer Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet för detaljhandel att kvarstå.

En del av ändringarna i kraft redan 1.1.2018

Genast efter årsskiftet, den 1 januari, träder en del av ändringarna i kraft. Försäljningen av starkare öl, cider och long drink-drycker befrias i butikerna, restaurangerna får göra reklam för sina happy hour-erbjudanden, detaljhandelstillstånd för hantverksöl kan sökas och dessutom blir det tillåtet att göra prisreklam för starka alkoholdrycker på webben. Regleringen om öppettider för restauranger slopas, men de ändrade bestämmelserna om serveringstider träder i kraft först den 1 mars 2018. Social- och hälsovårdsministeriet har informerat om dessa ändringar redan före julen (SHM:s nyhet 19.12.2017).

Föråldrade och förlegade normer gallras bort i synnerhet i fråga om restaurangbranschen

I fortsättningen ska det endast finnas ett serveringstillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Separata A-, B- och C-tillstånd existerar inte längre. Restaurangerna kan skaffa ett tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker dagligen mellan kl. 9 och 21. Reglerna är desamma som i fråga om annan detaljhandel med alkoholdrycker.

Enligt den nya lagen ska det under varje arbetsskift finnas en myndig ansvarsperson, men personen behöver inte uppfylla några särskilda kompetenskrav. I restauranger får personer som har fyllt 16 år servera alkohol under övervakning av arbetsskiftets ansvarsperson.

I fortsättningen kommer gemensamma serveringsområden för flera restauranger att vara tillåtna. De tidigare tillfälliga serveringstillstånden ska ersättas med ett delvis lättare förfarande. Med en s.k. cateringanmälan får restaurangerna i fortsättningen servera t.ex. i företagslokaler samt på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen får fortsätta till högst kl. 04.00, om restaurangen har lämnat in en anmälan om förlängd serveringstid. Den tidigare tillståndshanteringen slopas således, men det kommer att ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Restaurangerna behöver inte längre stänga efter att serveringen upphört, men de alkoholdrycker som har serverats ska förtäras inom en timme från det att serveringstiden har upphört. Dessutom har myndigheterna rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar.

Alkos monopolställning kvarstår - en begränsning av distansförsäljningen utreds

I och med den nya lagen förlängs Alkos öppettider med en timme jämfört med tidigare, dvs. från klockan 20 till klockan 21. Alkos försäljningsställen kan i fortsättningen ordna t.ex. vinauktioner.
När riksdagen röstade om alkohollagen den 19 december förutsatte den att regeringen klarlägger de oklara bestämmelserna om distansförsäljning av alkoholdrycker (riksdagens pressmeddelande 19.12.2017). Riksdagen förutsätter att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker bevaras och att det samtidigt säkerställs att de finländska näringsidkarna kan fungera på lika villkor som utländska försäljare av alkoholdrycker. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en begränsning av regleringen av gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 mars 2018 (SHM:s pressmeddelande 22.12.2017).

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341 (reformen av alkohollagen)
Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340 (särskilt distansförsäljning av alkoholdrycker)

Tillbaka till toppen