Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet informerar
Aktiveringsmodellen utvecklas

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
19.4.2018 14.08
Nyhet

Ett medborgarinitiativ om att slopa den aktiveringsmodell som trädde i kraft vid årsskiftet kommer i dag, torsdagen den 19 april, upp till remissdebatt i riksdagen.

Aktiveringsmodellen och det medborgarinitiativ som gäller den har gjort att människors olika livssituationer, det mångfacetterade systemet med utkomstskydd för arbetslösa samt syftet och målen med systemet med utkomstskydd för arbetslösa lyfts fram i den offentliga debatten.

Medborgarinitiativ är ett sätt att få riksdagen att behandla sådana frågor som finländarna upplever som viktiga och som de vill ska ändras. Behandlingen av initiativet är nu i riksdagens händer. Social- och hälsovårdsministeriet får under behandlingens gång även information från riksdagen om hur riksdagen önskar att ministeriet ska delta i behandlingen av medborgarinitiativet.

Konsekvenserna av tillämpningen av aktiveringsmodellen ska noggrant följas upp. Det förutsatte riksdagen också när lagändringen behandlades. Uppföljningen är också en del av genomförandet av demokratin. 

Aktiveringsmodellen behandlades vid regeringens ramförhandlingar

Regeringen fattade vid sina ramförhandlingar den 12 april 2018 flera nya beslut som gäller aktive-ringsmodellen. Besluten är en del av regeringens sysselsättningspaket. 

Arbetslösas möjligheter att bedriva frivilliga studier ska förbättras. Arbetslösa arbetssökande som fyllt 25 år ska utan att gå miste om sin arbetslöshetsförmån kunna bedriva kortvariga studier som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Studierna ska betraktas som sådan aktivitet som krävs enligt aktiveringsmodellen. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen i dag, torsdagen den 19 april 2018. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2018.

Dessutom bereds en ändring enligt vilken även deltagande i sysselsättningsfrämjande träning, ut-bildning eller verksamhet som ordnas av ett fackförbund, en facklig organisation, en civilsamhälles-organisation, en kommun eller någon motsvarande aktör ska betraktas som aktivitet enligt aktive-ringsmodellen. En förutsättning för det är antingen att verksamheten i fråga finansieras med offentliga medel eller att verksamheten på något annat sätt har godkänts av arbetskraftsmyndigheterna. Strävan är att ändringen ska beredas inom en kort tidsram.

Tjänsterna för personer som varit arbetslösa under en lång tid ska utvecklas. Från och med hösten 2018 inleds pilotprojekt vars syfte är att bland annat testa smidigare samordning av social- och hälsovårdstjänster och arbetskraftsservice. 

För att det merarbete som aktiveringsmodellen medför ska förlöpa smidigt och för att genomföran-det av de periodiska intervjuerna med arbetslösa ska effektiviseras, beslutade regeringen att öka arbets- och näringsbyråernas personalresurser med 206 årsverken och öka sysselsättningsanslagen med 11,2 miljoner euro. 

Utredare kartlägger situationen för partiellt arbetsföra

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt två utredare med uppdrag att kartlägga de partiellt ar-betsföras situation på arbetsmarknaden. Utredarna som tillsatts är medicine doktor Raija Kerätär från Oorninki Oy och direktör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Utredarna har som uppdrag att sammanställa observationer från tidigare förslag och utredningar och att lägga fram förslag om hur förmåns- och servicesystemen kan utvecklas. 

Därtill utvärderar Kerätär och Oivo arbetsoförmögna arbetslösas ställning i aktiveringsmodellen och deras möjligheter att uppfylla de krav som ingår i den.

Ytterligare information: 

Social- och hälsovårdsministeriet / Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 288 (utvidgandet av verksamhet som uppfyller aktivitetsvillkoret)
arbets- och näringsministeriet / Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 049 084 (arbetslö-sas studier)
arbets- och näringsministeriet / Tiina Korhonen, regeringsråd, tfn 0295 047 076 (pilotprojekten och arbets- och näringsbyråerna)
Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 107
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 023

Tillbaka till toppen