Hoppa till innehåll
Media

Samarbetsgruppen för kulturellt välbefinnande har inlett sitt arbete

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 15.49 | Publicerad på svenska 6.10.2020 kl. 14.47
Nyhet
Värikkäitä pensseleitä.

Samarbetsgruppen för konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande, även kallad samarbetsgruppen för kulturellt välbefinnande (Taiku3), har inlett sitt arbete. Arbetsgruppen har till uppgift bl.a. att öka samarbetet mellan olika förvaltningsområden och ministerier inom området för kulturellt välbefinnande, att stöda förankringen av goda verksamhetsmodeller samt att främja skapandet av en stabil finansieringsgrund.

Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Riitta Kaivosoja från undervisnings- och kulturministeriet och direktör Annakaisa Iivari från social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till den 15 februari 2023. 

- Samarbetsgruppens arbete är en del av det kontinuerliga samarbetet mellan ministerierna och har väckt också internationellt intresse. Arbetsgruppens centrala uppgift är att ta fram etablerade verksamhetssätt för detta samarbete i syfte att främja kulturellt välbefinnande,  säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering uppmuntrar till att öka kulturens effekter på välbefinnandet genom att öka samarbetet mellan de olika förvaltningsområdena. I regeringsprogrammet finns också en skrivelse om fortsatt förankring och utveckling av procentprincipen samt om utvidgning av den till andra områden än visuell konst.

Kulturellt välbefinnande som en del av främjandet av välbefinnande och hälsa

Kulturellt välbefinnande är en mångdimensionell helhet som överskrider vetenskaps- och sektorsgränserna. Enligt undersökningar kan deltagande i konst- och kulturverksamhet både som publik och skapande aktör främja välbefinnandet och hälsan och stöda funktions- och arbetsförmågan samt delaktigheten.

- Det kulturella välbefinnandet är en del av den tväradministrativa helheten som gäller främjande av välbefinnande och hälsa. Arbetsgruppen har till uppgift att bl.a. identifiera de utvecklingsområden som är centrala för det kulturella välbefinnandet i synnerhet i framtida strukturer och verksamhetsmodeller inom social- och hälsovården.  Också WHO:s rapport om konstens och kulturens hälsoeffekter uppmuntrar till sektorsövergripande samarbete för att främja befolkningens välbefinnande och hälsa, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

I sitt arbete ska arbetsgruppen beakta förslagen till fortsatta åtgärder i rapporten från samarbetsgruppen för konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd (Taiku2) samt de fortsatta åtgärderna i slutrapporten från spetsprojektet för utvidgning av procentprincipen för konst (2016–2018).

Andra webbplatser
•    Arbetsgruppen i statsrådets projektregister
•    Kultur och konst som ska främja välfärd inom social- och hälsovården, i arbetslivet och inom utbildningen (SHM Rapporter och promemorior 2019:34) 
•    Lev med konst: Slutrapport för spetsprojektet för utvidgande av procentprincipen inom konst (2016–2018) (UKM publikationer 2019:9) 

Mer information:

Arbetsgruppens sekreterare:
Mari Karikoski, kulturråd, [email protected]

Sini Seemer, specialsakkunnig, [email protected]

Annika Saarikko Krista Kiuru Kultur
Tillbaka till toppen