Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Kunderna ser valfrihet som ett viktigt värde

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2019 10.29
Pressmeddelande 441/2019

Försöket med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna granskas i en färsk forskningsrapport med särskild fokus på tillgodoseendet av kundvärde.

Synpunkter på valfrihet och kundvärde har utretts i en studie av Tammerfors universitet med utgångspunkt i internationell forskningslitteratur, en nationell enkätundersökning och det försök med servicesedlar som initierats av Juha Sipiläs regering.

Valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna har testats med hjälp av ett försök med servicesedlar som finansierats av social- och hälsovårdsministeriet och som genomförts i tio områden runt om i Finland. Försöket med servicesedlar inleddes 2017 och avslutas i oktober 2019.

Enligt den färska studien upplever kunderna att det är viktigt med valfrihet, oberoende av om de själva utnyttjar möjligheten att välja tjänsteproducent eller inte. Kunderna uppskattar anpassad vård och litar på den offentliga hälso- och sjukvården.

Försöket ger information som kan användas för utveckling av mer kundorienterade tjänster

Försöket med valfrihet har gett information som kan användas för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och servicesystemet i en mer kundorienterad riktning och så att de producerar kundvärde. Särskilt viktigt är det att försöket har gett praktisk information om tillgodoseendet av valfrihet såväl ur kundernas som ur tjänsteproducenternas och tjänsteanordnarnas synvinkel.

De viktigaste orsakerna till att kunderna inom ramen för försöket bytte tjänsteproducent var tillgången till läkartider och verksamhetsställets läge. Försöket skapade också ny efterfrågan i och med att 20–25 procent av dem som bytte till en privat tjänsteproducent tidigare i huvudsak hade anlitat företagshälsovården, och 20–25 procent hade betalat själv för en privat tjänsteproducents tjänster. Å andra sidan minskade antalet jourremisser till följd av det större utbudet. 

Försöket med valfrihet bidrog till ett ökat samarbete mellan olika aktörer och ett tätare multiprofessionellt samarbete. De tjänsteproducenter som deltog i försöket var verksamma inom den offentliga servicen, och det förekom inga överslag och ingen suboptimering. 

Under de senaste åren har kundens möjlighet att välja producent av social- och hälsotjänster börjat ses som en betydande faktor när det gäller att utveckla kundorienteringen inom hälso- och sjukvården och tjänsternas verkningsfullhet.

Studien gjordes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Pasi-Heikki Rannisto, professor, Tammerfors universitet, tfn 040 557 8981, pasi-heikki.rannisto(a)tuni.fi, och Vuokko Lehtimäki, ordförande för projektets styrgrupp, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, vuokko.lehtimaki(a)stm.fi

Tillbaka till toppen