Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp föreslår att begränsningarna för förplägnadsrörelserna slopas – hygienkraven ska förbli i kraft

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.2.2022 15.06 | Publicerad på svenska 22.2.2022 kl. 16.31
Pressmeddelande 110/2022
Ministeri Aki Lindén

Regeringens ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder fick den 22 februari en översikt över smittläget. Ministerarbetsgruppen föreslår ändringar i begränsningarna av restau-rangernas verksamhet och en förlängning av ändringarna i sjukförsäkringslagen. Förslaget om åtgärder som förbättrar hälsosäkerheten i arbetslivet under covid-19-epidemin sänds på remiss.

Coronaepidemin som orsakas av virusvarianten omikron håller på att mattas av i Europa. I Fin-land har det totala antalet fall av covid-19 fortsatt att minska, men det finns fortfarande stora skillnader i det regionala epidemiläget. Behovet av sjukhusvård är fortfarande stort i många reg-ioner, men belastningen på intensivvården är lägre än under de tidigare epidemitopparna. 

I Finland är vaccinationstäckningen på en god nivå särskilt i de äldre åldersgrupperna. Den ökande vaccinationstäckningen har dock klart avtagit under den senaste tiden. Vaccinet ger ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomens allvarliga former och minskar klart risken för att bli intagen för sjukhusvård och att dö i covid-19.

Ministerarbetsgruppen betonar att betydelsen av en coronasäker livsstil blir allt viktigare när samhället öppnas igen. Det är viktigt att vaccinera sig i det rådande smittläget.

Begränsningarna i fråga om restauranger slopas, hygienkraven förblir i kraft 

Ministerarbetsgruppen föreslår att de krav som gäller förplägnadsrörelsers servering, öppetti-der, kundantal och sittplats slopas från och med den 1 mars.

De allmänna hygienkraven för förplägnadsrörelser ska gälla i alla regioner fram till den 31 mars.

Om belastningen på sjukhusen ökar på ett betydande sätt, bör begränsningar som gäller för-plägnadsrörelser omprövas.

Förslaget om åtgärder för att förbättra hälsosäkerheten i arbetslivet under covid-19-epidemin sänds på remiss 

Ministerarbetsgruppen föreslår att trepartsarbetsgruppens förslag om temporär ändring av ar-betarskyddslagen sänds på remiss.

Ministerarbetsgruppen bedömer att en remissbehandling är nödvändig, eftersom arbetsgrup-pens förslag gäller arbetslivet i stort. Eftersom förslaget handlar om behandling av personupp-gifter ska även dataombudsmannen höras innan en eventuell proposition överlämnas till riksda-gen. 

Ett eventuellt överlämnande av regeringspropositionen och giltighetstiden bedöms efter remiss-behandlingen med beaktande av det epidemiläge som råder då. 

Ändringarna i sjukförsäkringslagen förblir i kraft 

Ministerarbetsgruppen föreslår att de temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen som gjorts på grund av coronaepidemin ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2022. De temporära undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska gälla fram till den 28 februari.

Ytterligare information:  
Timo Lehtinen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Hanna Hänninen, minister Sarkkinens specialmedarbetare, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected] (begränsningar av restaurang-ernas verksamhet)
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected](häl-sosäkerheten i arbetslivet under covid-19-epidemin)
Heli Backman, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (ändringar i den sociala tryggheten)

Tillbaka till toppen