FI SV

Kansainvälinen yhteistyö työsuojelussa

Työsuojeluyhteistyö, kuvituskuvaTyösuojelussa kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa EU:ssa, Kansainvälisessä työjärjestössä (International Labour Organization ILO) ja Pohjoismaiden kesken.

EU:n työsuojeluyhteistyö

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on työturvallisuuden, työterveyden sekä tuottavuuden parantaminen Euroopan työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolla toimii EU-OSHAn kansallinen koordinaatiokeskus (Focal Point).

Koordinaatiokeskus nimittää edustajia viraston asiantuntijaryhmiin ja osallistuu eurooppalaisiin työterveys- ja työturvallisuuskampanjoihin. EU-OSHAn vuosien 2016-2017 kampanjan teemana on Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa. Lue lisää kampanjasta:

Koordinaatiokeskuksen toimintaa suunnittelee ja seuraa työsuojeluneuvottelukunnan jaosto, jossa ovat edustettuina eri työmarkkinaosapuolet.  

Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior LabourInspectors Committee SLIC ) on komission yhteydessä toimiva jäsenmaiden työsuojeluviranomaisten yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on komiteassa edustus.

Komission yhteydessä toimii myös Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (Advisory Committee on Safety and Health at Work ACSH), joka käsittelee kolmikantaisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita.

Komitean alaisuudessa toimii direktiivien valmisteluun ja seurantaan sekä työsuojelun eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviä työryhmiä. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston virkamiehet ovat mukana komitean ja sen työryhmien työssä.

Kansainvälinen työjärjestö ILO

ILO valmistelee työsuojelua koskevia yleissopimuksia ja suosituksia. Hallitusten lisäksi ILOn työssä ovat mukana myös työnantaja- ja työntekijäosapuolet.

Suomen ILO-yhteistyötä koordinoivat Suomen ILO-neuvottelukunta sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

STM valmistelee toimialaansa kuuluvat ILO:n yleissopimuksiin ja suosituksiin kuuluvat asiat.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen virallinen yhteistyö tapahtuu Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa.Työympäristöasiat kuuluvat työelämän ministerineuvostolle.

Työympäristöalan yhteistyötä ohjaa työympäristösopimus ja määräaikaiset työelämäalan yhteistyöohjelmat.

Lisätietoja