kuvituskuva

Maailman terveysjärjestö WHO

Maailman terveysjärjestö WHO Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO), on Suomen terveyspolitiikan kehittämisen ja arvioinnin tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani. Suomi on aktiivinen toimija globaalissa terveyspolitiikassa ja terveyspolitiikan osa-alueiden kehittämisessä kansainvälisesti. Suomen osallistumisesta ja linjauksista WHO:ssa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n rooli kansainvälisessä terveyspolitiikassa määritellään sen peruskirjassa (1946), jossa sen toiminnan tavoitteeksi määritellään ”mahdollisimman hyvän terveyden saavuttaminen kaikille kansakunnille”. WHO:lla on johtava rooli globaalin terveyspolitiikan normatiivisessa työssä, kehittämisessä ja koordinaatiossa. WHO voi ehdottaa yleissopimuksia, sopimuksia ja ohjesääntöjä sekä tehdä suosituksia terveyskysymyksissä. WHO seuraa maailmanlaajuista terveystilannetta, tuottaa säännöllisesti maailmanlaajuisia terveystilastoja ja pitää tautiluokitusjärjestelmän ajan tasalla. Lisäksi se ohjaa kansainvälisen terveysalan tutkimuksen suuntaa ja tukee tutkimustulosten soveltamista käytäntöön. Järjestö antaa jäsenvaltioille pyynnöstä asiantuntijatukea mm. terveyspolitiikan kehittämisessä ja terveyshätätilanteissa.

WHO:hon kuuluu 194 jäsenmaata, jotka jakautuvat kuuteen maantieteelliseen alueeseen. WHO:n Euroopan alueella on 53 jäsenmaata. WHO:n ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva yleiskokous, jonka tehtävä on päättää terveyspoliittisista linjauksista. Yleiskokouksen asioita valmistelee ja sen päätöksiä toimeenpanee 34-jäseninen hallintoneuvosto. Suomi toimi hallintoneuvoston jäsenenä 2018-2021 ja varapuheen-johtajana 2018-2020.

WHO:n puitteissa on hyväksytty kaksi kansainvälistä sopimusta: kansainvälinen terveys-säännöstö (International Health Regulations, IHR (2005)), joka määrittelee WHO:n roolin ja jäsenvaltioiden tehtävät kansainvälisissä terveyshätätilanteissa sekä kansainvälinen tupakoinnin vastainen puitesopimus (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Suomi on toimeenpannut molemmat. Keväällä 2022 WHO:ssa käynnistyivät kansainvälisen pandemiavarautumis- ja vastesopimuksen neuvottelut.

Asiantuntijayhteistyöhön WHO:ssa osallistuvat mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työ-terveyslaitos ja Säteilyturvakeskus. Suomalaiset asiantuntijat ja yhteyshenkilöt toimivat WHO:n työryhmissä ja verkostoissa. Suomessa on myös WHO:n yhteis-työkeskuksia.
Suomi edistää terveyttä ihmisoikeutena, sukupuolten tasa-arvoa sekä hyvinvointitalous- ja terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapoja kaikessa globaalin terveyspolitiikan työssään. Suomen painopisteitä WHO-yhteistyössä ovat:

  • terveysjärjestelmät
  • terveysturvallisuus
  • tarttumattomien tautien ehkäiseminen
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen
  • seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet
  • seuranta- ja mittausmenetelmät
  • digitaalinen terveys ja innovaatiot

Lisätietoja

Annika Launiala, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163053   Sähköpostiosoite: