Työelämän tasa-arvo

Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen, syrjimättömään ja häirinnästä vapaaseen työelämään. Tasa-arvolain mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja ehkäistä ennakolta sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. 

Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä työelämässä varsinkin palkkauksessa, työoloissa, työsuhteiden ehdoissa, rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Tasa-arvosuunnittelu

Kaikkien työnantajien, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, pitää laatia tasa-arvosuunnitelma. 

Tasa-arvolain mukaan suunnitelmassa tulee olla

  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta 
  • palkkakartoitus, jossa on erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja kartoitus tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista sukupuolittain
  • konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi
  • arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutuksesta ja tuloksista

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus on laadittava vähintään joka toinen vuosi. Jos suunnitelma kuitenkin tehdään joka vuosi, palkkakartoitus voidaan tehdä joka kolmas vuosi. 

Palkkatasa-arvo

Tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Samaa tai samanarvoista työtä tekeville on tasa-arvolain mukaan maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Samanarvoisella työllä tarkoitetaan erilaisia, mutta keskenään yhtä vaativia tehtäviä.
Palkkaeroja voidaan kaventaa muun muassa lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten avulla, sopimus- ja palkkapolitiikalla sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä eli segregaatiota.

Lisää tietoa palkkatasa-arvosta, palkkaeroista ja niihin liittyvistä hankkeista:

Työelämän jakautuminen sukupuolen mukaan

Suomen työmarkkinat ovat jakautuneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä 85 % on naisia ja rakennusalalla työskentelevistä 91 % miehiä (Tilastokeskus). Tasa-ammateissa työskentelee vain noin 10 % palkansaajista. 

Ammattien sukupuolen mukainen segregaatio aiheuttaa myös palkkojen ja työolojen eriytymistä. 

Jakautumista voidaan lieventää muun muassa varhaiskasvatuksen, oppilaitosten ja työpaikkojen tasa-arvosuunnittelulla, kehittämällä tasa-arvoisia käytäntöjä, poistamalla seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä, purkamalla stereotyyppisiä sukupuolinormeja ja estämällä kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä. 

Neuvoja työelämän syrjintätilanteissa 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista ja antaa ohjeita ja neuvoja tilanteissa, joissa henkilö epäilee tulleensa syrjityksi työelämässä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Työsyrjintä muilla kuin sukupuoleen liittyvillä perusteilla, kuten iän tai alkuperän vuoksi, on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Sen valvonta ja syrjintää epäilevien neuvonta kuuluu työsuojelun vastuualueille ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle. 

Ajankohtaisia hankkeita

  • Työelämän tasa-arvo ja perhevapaat -työryhmä etsii keinoja muun muassa raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiseksi. Kolmikantaisen työryhmän toimikausi on 13.12.2023–28.2.2025. 
  • Tilastokeskus selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta raskaus- ja perhevapaasyrjintäkokemusten määrää. Väestökyselyyn perustuva selvitys julkaistaan syksyllä 2024.

Lisätietoja

Milla Sandt, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Puhelin:0295163124   Sähköpostiosoite: