Lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäiseminen

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehdään monin tavoin ja eri toimijoiden laajassa yhteistyössä. Keskeisiä kansallisia, sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimia suunnitelmia ovat Väkivallaton lapsuus -toimenpidekokonaisuus ja nk. Lanzoten sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma. Myös nk. Istanbulin sopimuksen kansallinen toimeenpano koskettaa lapsia ja perheitä ja kansallisessa lapsistrategiassa on lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimenpiteitä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu myös muiden ministeriöiden koordinoimaan väkivallan vastaiseen työhön. Näitä ovat esimerkiksi sisäministeriön johtama sisäisen turvallisuuden työ ja oikeusministeriön johtama rikoksentorjuntaan liittyvä työ sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johtama valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma.

Väkivallaton lapsuus

Väkivallaton lapsuus –toimenpidekokonaisuus on tehty ehkäisemään alle 18-vuotiaiden lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Suunnitelma kattaa niin henkisen ja fyysisen väkivallan kuin seksuaaliväkivallan. Suunnitelmaa ohjaa ja seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama ohjausryhmä (2018–2025). Työssä ovat mukana kaikki keskeiset ministeriöt sekä laaja joukko muita organisaatioita, mukaan lukien useita järjestöjä.

Lanzaroten sopimuksen kansallinen toimeenpano

Nk. Lanzaroten sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS 201). Suomi on ratifioinut Lanzaroten sopimuksen vuonna 2011 (asetuksella 88/2011). Suomen ensimmäinen Lanzaroten sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma on laadittu vuosille 2022–2025.

Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy yhteensä 33 toimenpidettä, jotka on jaettu kolmen teeman alle: 

  • väkivallan ennaltaehkäisy, 
  • lasten suojelu väkivallalta sekä 
  • kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa vastaan. 

Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota ennaltaehkäisyyn kaikissa tilanteissa. Suunnitelman on laatinut poikkihallinnollinen työryhmä, joka myös jatkaa suunnitelman seurannan työryhmänä koko suunnitelmakauden ajan. 

Barnahus

Suomessa lapseen kohdistuvien seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten selvittäminen on hyvinvointialueiden vastuulla ja keskitetty lailla viiden yliopistosairaalan yhteydessä tehtäväksi.  Toiminta kehittyy jatkuvasti kansainvälisiä Barnahus-standardeja hyödyntäen.

Barnahus-toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, poliisi ja syyttäjä toimivat tiiviissä yhteistyössä turvaten selvityksen lisäksi lapselle ja hänen perheelleen heidän tarvitsemaansa tukea ja hoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja syyttäjien yhteistyöllä eri ammattilaiset saavat myös koulutuksellista ja konsultatiivista tukea lapsilähtöisen yhteistyön toteuttamiseen. 

Barnahus-toimintaa on koordinoitu kansallisesti THL:ssä sekä poliisilla ja syyttäjälaitoksella STM:n erillisrahoituksen turvin vuodesta 2019 lähtien. Lanzaroten sopimuksen kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2022–2025 Barnahus –työllä on keskeinen rooli toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Vantaalaiskoulussa tapahtunut ampuminen koskettaa koko Suomea - materiaaleja tilanteen käsittelyn tueksi

Vantaalla Viertolan koulussa tapahtui tiistaina 2. huhtikuuta ampuminen, jossa kuoli yksi ja loukkaantui kaksi 12-vuotiasta lasta. Epäilty ampuja on niin ikään 12-vuotias. 

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: