Palvelut ja etuudet iäkkäille

Iäkkäiden palvelut ja etuudet

Iäkkäiden ihmisten sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloturvasta. Palvelut järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Vastuu palvelujen järjestämisestä on hyvinvointialueilla, jotka myöntävät palveluja yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Hyvinvointialueet voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne muilta hyvinvointialueilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hyvinvointia edistävät palvelut

Hyvinvointia edistävillä palveluilla ja kuntoutuksella pidetään yllä iäkkäiden ihmisten toimintakykyä. Palveluihin sisältyy mm. neuvontapalveluja sekä hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti riskiryhmiin kuuluville iäkkäille henkilöille. 

Palvelutarpeen arviointi

Jos iäkäs ihminen tarvitsee kotihoitoa, omaishoitoa, asumispalveluja, laitoshoitoa, vammaispalveluja, toimeentulotukea tai muita sosiaalihuollon palveluja, näiden myöntämistä varten hyvinvointialueen viranomainen arvioi palveluntarpeen.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluihin sisältyvät oman hyvinvointialueen perusterveydenhuollon palvelut, kuten terveystarkastukset, hammashuolto, kotisairaanhoito, kuntoutuspalvelut ja apuvälineet. Tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut järjestää myös pääosin oma hyvinvointialue. 

Veteraanipalvelut ja -etuudet

Veteraanipalvelut ja etuudet on tarkoitettu vuoden 1939–1945 sodissa palvelleiden kuntoutukseen, hoitoon ja toimeentuloon. Lisätietoja veteraanietuuksista osiossa Toimeentulo

Asumispalvelut

Asumispalveluilla ja etuuksilla voidaan tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista myöntämällä korvausta asunnon muutostöihin tai tarjoamalla soveltuva asunto ja tarvittavat palvelut. 

Kotihoito

1.1.2023 lähtien kotihoito sisältää sekä aiemmin kotipalveluun kuuluneet sisällöt että kotisairaanhoidon. 

Iäkkään henkilön toimintakykyä ja arjessa suoriutumista voidaan vahvistaa tukipalveluilla, joita ovat ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä tai tukeva palvelu.

Laitoshoito

Jos kotona tai palveluasunnossa asuminen ei ole ikääntyneelle mahdollista, voidaan hoito järjestää laitoshoitona.

Omaishoidon tuki

Kunta voi myöntää hoidettavan omaiselle tai muulle läheiselle omaishoidon tukea.

Muistisairaiden palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ohjaa ja neuvoo muistisairaiden tarvitsemissa palveluissa. Useilla hyvinvointialueilla on muistihoitajia, -neuvojia tai -koordinaattoreita. Myös paikallisen muistiyhdistykset ja niiden alueelliset asiantuntijat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite: