Palvelut ja etuudet iäkkäille

Iäkkäiden palvelut ja etuudetIäkkäiden ihmisten sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloturvasta. Palvelut järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Vastuu palvelujen järjestämisestä on kunnilla. Kunta myöntää palveluja yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ehkäisevät palvelut

Ehkäisevillä palveluilla ja kuntoutuksella pidetään yllä iäkkäiden ihmisten toimintakykyä. Palveluihin sisältyvät mm. neuvontapalvelut (kuten seniori-infot), hyvinvointia edistävät kotikäynnit, päiväkeskukset, rokotukset jne.

Palvelutarpeen arviointi

Jos iäkäs ihminen tarvitsee kotipalveluja, omaishoitoa, asumispalveluja, laitoshoitoa, vammaispalveluja, toimeentulotukea tai muita sosiaalihuollon palveluja, näiden myöntämistä varten kunnan viranomainen arvioi palveluntarpeen.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluihin sisältyvät oman kunnan terveyskeskuksen palvelut, kuten terveystarkastukset, hammashuolto, kotisairaanhoito, kuntoutuspalvelut ja apuvälineet. Tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut järjestää sairaanhoitopiiri.

Veteraanipalvelut ja -etuudet

Veteraanipalvelut ja etuudet on tarkoitettu vuoden 1939–1945 sodissa palvelleiden kuntoutukseen, hoitoon ja toimeentuloon. Lisätietoja veteraanietuuksista osiossa Toimeentulo

Asumispalvelut

Asumispalveluilla tuetaan ikääntyneiden itsenäistä asumista myöntämällä korvausta asunnon muutostöihin tai tarjoamalla soveltuva asunto ja tarvittavat palvelut. 

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Monissa kunnissa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi, jota täydentävät tukipalvelut.

Laitoshoito

Jos kotona tai palveluasunnossa asuminen ei ole ikääntyneelle mahdollista, voidaan hoito järjestää laitoshoitona.

Omaishoidon tuki

Kunta voi myöntää hoidettavan omaiselle tai muulle läheiselle omaishoidon tukea.

Muistisairaiden palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ohjaa ja neuvoo muistisairaiden tarvitsemissa erityispalveluissa. Useissa kunnissa on muistihoitajia, -neuvojia tai -koordinaattoreita. Myös muistihäiriö- ja dementiayhdistysten alueelliset asiantuntija- ja tukikeskukset eli Muistiluotsit tarjoavat neuvontaa ja ohjausta.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163549