Strategia- ja talousyksikkö (STAR)

Strategia- ja talousyksikkö avustaa ja tukee kansliapäällikköä ja vastaa ministeriön strategisen johtamisen kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa valtioneuvostotasoisten toimenpiteiden edistämisestä ja kehittämisestä. Yksikkö on mukana ministeriön ja sen hallinnonalan strategisten tavoitteiden valmistelussa sekä laaja-alaisten asioiden kehittämisessä, toteutuksessa ja seurannassa. 

Yksikkö hoitaa ministeriön ja hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelutehtäviä, talous- ja matkahallintotehtäviä, hankintatoimen tukea sekä toiminnansuunnittelua ja tulosohjausta. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös lainsäädäntötyön kehittäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokoordinaatio sekä lainsäädännön vaikutusarviointityön tuki osastoille.

Yksikön ryhmät ja henkilöstö

Strategia- ja talousyksikköön kuuluu kolme ryhmää. Strategia- ja talousyksikön päällikkö on strategiajohtaja Pasi Pohjola.
(sihteeri Katharina Schulze)

Strategiaryhmä (STRA)

Strategiaryhmä valmistelee ja toimeenpanee ministeriössä:

 • ministeriön hallinnonalan konsernin strategista suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa
 • valtioneuvostotason tulevaisuus- ja ennakointityötä,
 • valtioneuvoston yhteistä strategiaprosessia ja hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta,
 • konserniohjauksen kokonaisuutta,
 • säädösvalmistelun koordinointia, kehittämistä sekä lainvalmistelun laadun valvontaa ja kehittämistä,
 • laaja-alaisten kehittämistehtävien ja hankkeiden koordinointia,
 • ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä,
 • ministeriön, konsernin ja ministerien johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja tukea.

Strategiajohtaja Pasi Pohjola
(sihteeri Katharina Schulze)

Arviointiryhmä (ARVI)

 • Seuraa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, tekee politiikka-analyyseja, sekä osallistuu suunnitteluun. Ylläpitää seurantaindikaattoreita ja analyysityökaluja
 • Tukee ja koordinoi säädösvaikutusten arviointia ja osallistuu arvioinnin kehittämiseen
 • Koordinoi ja kehittää hallinnonalan tilastotietoa ja -tuotantoa, sekä osallistuu siihen liittyvään kansainväliseen toimintaan hallinnonalaa koskevan OECD -yhteistyön työllisyys- ja sosiaaliasiain komitean osalta
 • Koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaikuttaa tiedepolitiikkaan liittyvään poikkihallinnolliseen ja EU yhteistyöhön
 • Koordinoi ja vastaa STM:n osalta valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoiminnasta (TEAS)
 • Osallistuu hallinnonalaan liittyvään kansainvälisen talouspolitiikan seurantaan ja yhteistyöhön esimerkiksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF), OECD:n maa-arviointien ja Kansainvälien valuuttarahaston (IMF) osalta

Johtaja Saara Leppinen
(sihteeri Jenni Rantalainen)

Talousryhmä (TAR)

 • vastaa hallinnonalan talous- ja toimintasuunnittelusta sekä kertomusmenettelystä
 • vastaa kirjanpitoyksikön taloushallinnosta, kirjanpidosta, menojen ja tulojen käsittelystä sekä muista taloushallinnon tehtävistä
 • hoitaa valtionosuusjärjestelmään ja kuntalouteen liittyviä tehtäviä
 • koordinoi ja kehittää matkahallintoa ja hankintatointa
 • vastaa hallinnonalan tulosohjauksen koordinoinnista   

Talousjohtaja Mikko Staff
(sihteeri Päivi Ahtialansaari)