Haittaluokitus ja haittaraha

Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Pysyvän haitan korvaamisesta ja haittarahasta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 11 luvussa. Yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn heikentymistä, joka korvataan päivärahalla tai tapaturmaeläkkeellä.

Yleisellä haitalla tarkoitetaan vahinkotapahtumasta aiheutuvaa toimintakyvyn heikentymistä. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Tarkemmat säännökset vammojen ja sairauksien haitan arvioinnista ja haittaluokista on annettu valtioneuvoston asetuksella.

Haitan suuruuden arvioimiseksi vammat ja sairaudet on haittaluokituksella jaettu niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan.

Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1-5. Suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan jatkuvana. Jos haitta myöhemmin pahenee, siitä maksetaan lisäkorvausta.

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja vakiomääräisen vähimmäisvuosityöansion (14 080 euroa vuonna 2017) perusteella työtapaturma- ja ammattitautilaissa olevan erityisen taulukon mukaisesti.

Haittaraha on verovapaa korvaus.