kuvituskuva

Kansainväliset asiat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä sen hallinnonala tekevät ennakoivaa, globaalia terveys- ja sosiaalipolitiikkaa edistävää EU- ja kansainvälistä yhteistyötä. STM vastaa osana valtioneuvostoa toimialansa kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälisistä sitoumuksista.

STM edistää ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista, Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista sekä edistää universaalia sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kansainvälisessä toiminnassaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen toiminnan painopisteenä on hallinnonalaa koskevaan kansainväliseen ja EU-lainsäädäntöön, normeihin ja -politiikkaohjelmiin vaikuttaminen ja niiden kansallinen implementointi sekä sitovien kansainvälisten sopimusten toimeenpano ja raportointi. Horisontaalisena painopisteenä on hyvinvointitalouden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanon kautta mahdollistetaan Suomen sosiaalipoliittisten periaatteiden huomioiminen. Suomi toimii edelläkävijänä terveyttä ja hyvinvointia koskevan digitalisaation ja kestävän datapolitiikan alueilla. STM edistää EU:n rahoitusohjelmien rahoituksen kohdentumista Suomeen.

Kansainvälinen toiminta perustuu Suomen EU- ja kansainvälisiin linjauksiin, hallitusohjelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön linjauksiin.

Yhteistyön perustana ovat kansainväliset sitoumukset ja sosiaalista kestävyyttä tukevat prosessit, kuten YK:n, WHO:n, Euroopan neuvoston ja ILO:n sopimukset ja suositukset.

Laaja-alaista yhteistyötä eri foorumeilla

Kansainvälisen yhteistyön foorumeita STM:n hallinnonalalla ovat erityisesti

 • Euroopan unioni (EU)
 • Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen eri toimielimet
 • Maailman terveysjärjestö (WHO)
 • Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
 • Euroopan neuvosto (EN)
 • Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus (NDPHS)
 • Muut hallitustenvälisen yhteistyön järjestöt sekä alueellisen yhteistyön elimet, kuten Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC), Arktinen neuvosto ja Itämeren maiden neuvosto (CBSS).
 • Terveysturvallisuusohjelma Global Health Security Agenda (GHSA)

Ministeriö koordinoi myös hallinnonalan lähialueyhteistyöhankkeita. Tartuntatautien leviämisen sekä elämäntapasairauksien ja syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttävät laajaa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti lähialueilla.

Suomen kannalta on tärkeää paitsi varmistaa kansainvälisten sitoumusten toteutuminen ja sosiaalinen kestävyys, myös vahvistaa kansallista sosiaali- ja terveyspolitiikan hallinnonalaa ja asiantuntemusta kansainvälisen ja alueellisen yhteistyön kautta. Etenkin sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Suomelle tärkeä tavoite myös kansainvälisillä areenoilla.

Kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi yhteistyötä

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa muun muassa

 • hallinnonalan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnittelusta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta ministeriön osastojen ja laitosten sekä muiden ministeriöiden kanssa
 • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja muiden kansainvälisten sopimusten toimeenpa-non raportoinnin koordinaatioista ja yhteensovittamisesta hallinnonalalla
 • ministerien, valtiosihteerien ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen valmistelusta
 • EU:n ja kansainvälisen toiminnan kehityksen ennakoinnista

Sisältökysymyksistä vastaavat ministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti.

Lisätietoja

Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163175   Sähköpostiosoite: