Markkinavalvontaohjelmat STM:n hallinnonalalla

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla.

Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta palvelujen tarjoajilla. Viranomaisten markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että määräyksiä noudatetaan eikä vaarallisia tai turvallisuudeltaan puutteellisia tuotteita ole markkinoilla.

Markkinavalvonta koskee turvallisuusvaatimusten lisäksi myös muiden ominaisuuksien (esimerkiksi ympäristönsuojelu) koskevien vaatimusten valvontaa.

Markkinavalvonnan yleisistä puitteista säädetään asetuksella765/2008/EY. Asetuksen tarkoituksena on täydentää ja tehostaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yksityiskohtaisemmat säädökset markkinavalvonnasta sisältyvät sektoridirektiiveihin ja niiden toimeenpanemiseksi säädettyyn kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY Puhelin:0295163488   Sähköpostiosoite:

Muualla verkossa