Kooste toimista

Pandemrix-rokottaminen ja narkolepsia

Ajankohta

Tilanne

 10/2009 Pandemrix-rokotukset aloitetaan. 
 talvi/2009-10 Ensimmäiset oireilevat lapset hakeutuvat hoitoon.
 kevät/2010 Oireilevien määrä nousee ympäri maata. Vuoden 2010 aikana suomalaisilla lapsilla ja nuorilla todetaan aiempia vuosia huomattavasti enemmän narkolepsiaa.
 8/2010 Suomalaiset narkolepsia-asiantuntijat ja THL:n rokoteasiantuntijat ovat aloittaneet aktiivisen selvitystyön.
 8/2010 Pandemrix-rokotukset keskeytetään varotoimenpiteenä.
 9/2010

Kansallinen narkolepsiatyöryhmä asetetaan. Työryhmässä mukana Suomen johtavat narkolepsiatutkijat, THL:n asiantuntijoita ja STM:n edustaja, jotka ovat rokotusten, lasten neurologian, neurologian, virologian, immunologian, epidemiologian ja biostatistiikan asiantuntijoita. Ryhmä pitää yhteyttä myös alan kansainvälisiin tutkijoihin ja seuraa muualla tehtyä narkolepsiatutkimusta.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, onko Suomessa vuoden 2010 aikana havaitulla lasten narkolepsiatapausten lisääntymisellä ja syksystä 2009 alkaen Pandemrix-rokotteella toteutetun pandemiarokotuskampanjan välillä syy-yhteyttä. Työryhmän virallinen toimikausi on 10.9.2010 - 31.8.2011.

12/2010 STM:n virkamies nimitetään vanhempien yhteyshenkilöksi. Päätetään perustaa narkolepsialapsia hoitavien lääkäreiden työryhmä, jonka tehtävänä on laatia kansallisesti yhtenevä suositus lasten narkolepsian diagnostiikasta ja hoidosta.
12/2010 STM järjestää ensimmäisen asiantuntijatilaisuuden perheille. Tilaisuudessa alustetaan tilanteesta, tutkimusten ja asetettujen työryhmien työn etenemisestä sekä niistä tukimahdollisuuksista, joita Suomessa tarjotaan vakavasti sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Asiantuntijoiden alustusten lisäksi keskustellaan vanhempia askarruttavista kysymyksistä. Mukana STM, THL, TTL, TaYS, HYKS, HUS, Tampereen yliopisto/Rokotetutkimuskeskus, Fimea, Kela ja Lääkevahinkovakuutuspooli.
1/2011 Kansallinen narkolepsiatyöryhmä luovuttaa väliraporttinsa 31.1.2011.
2/2011 STM järjestää toisen asiantuntijatilaisuuden perheille. Mukana STM, THL, HUS, Kela, Lääkevahinkovakuutuspooli ja Narkolepsiayhdistys. 
2/2011 TATU ry (Tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys) järjestää ensimmäisen tukikurssinsa narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten perheille. Näitä kursseja järjestetään vuoden 2011 ja 2012 aikana yhteensä neljä, ja kuhunkin osallistuu 7-8 perhettä oman sairaanhoitopiirinsä kustantamana.
3/2011 STM järjestää kolmannen asiantuntijatilaisuuden perheille. Tilaisuudessa sovitaan, että STM:n virkamiehet keskustelevat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa narkolepsiaan sairastuneiden lasten huomioimisesta kouluissa. Mukana STM, THL, Kela, HUS ja Lääkevahinkovakuutuspooli.
7/2011 Euroopan lääkevirasto EMA suosittelee, että alle 20-vuotiailla Pandemrixia tulee käyttää vain, jos kausi-influenssarokotetta ei ole saatavilla.
8/2011 Kansallinen narkolepsiatyöryhmä luovuttaa loppuraporttinsa 31.8.2011. Raportin mukaan talvella 2009-10 annettu Pandemrix-rokotus myötävaikutti Suomessa 4-19-vuotiailla havaittuun narkolepsiatapausten määrän kasvuun.
10/2011 Lääkevahinkovakuutuspooli on perehtynyt saamiinsa korvaushakemuksiin keväästä lähtien ja julkistaa periaatepäätöksen, että rokotteella ja sairastumisella on vahingonkorvausoikeudellinen syy-yhteys.
1/2012 Lääkevahinkovakuutuspooli tekee ensimmäiset korvauspäätökset ja alkaa maksaa niiden mukaisia korvauksia narkolepsiaan sairastuneille.
2/2012 Kela järjestää ensimmäisen sopeutumisvalmennuskurssin sairastuneille ja heidän perheilleen.
4/2012 STM alkaa työstää vertaistukimateriaalia yhteistyössä perheiden, hoitavien lääkärien, OKM:n ja Kelan kanssa. Tavoitteena on koota perheiden ja sairastuneiden sekä heidän kanssaan tekemisissä olleiden kokemuksia arjesta ja siinä selviytymisestä narkolepsian kanssa.
11/2012 Vertaistukopas narkolepsiaan sairastuneille ja heidän läheisilleen valmistuu.
12/2012 Hallituksen esitys Pandemrix-rokotteen aiheuttamien lääkevahinkojen osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista  annetaan eduskunnalle.
5/2013 THL:n tutkimuksen mukaan Pandemrix-rokote lisäsi myös aikuisten riskiä sairastua narkolepsiaan.
5/2013 Lääkevahinkovakuutuspooli ottaa uudelleen käsittelyyn aikuisten korvaushakemukset, jotka oli aiemmin hylätty iän perusteella.
6/2013 Lääkevahinkovakuutuspooli tekee ensimmäiset uudet korvausratkaisut aikuisten narkolepsiatapauksista.
7/2013 STM:n asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli yhtenäistää kansallisella tasolla lasten ja nuorten narkolepsian diagnostiikkaa ja hoitoa, saa työnsä valmiiksi.
3/2014 Työryhmä alkaa selvittää psykososiaalisen tuen ohjeistusta
6/2014 THL:n tutkimuksen mukaan lapsilla riski sairastua narkolepsiaan ensimmäisenä vuonna rokottamisen jälkeen on ollut 13-kertainen ja toisena vuonna 5-kertainen rokottamattomiin lapsiin verrattuna. Aikuisilla riski on ollut kahden vuoden ajan 7-kertainen rokottamattomiin verrattuna.
6/2014 Lääkevahinkovakuutuspooli muuttaa korvausperusteita THL:n tutkimustulosten perusteella. Korvattaviksi katsotaan tapaukset, joissa oireiden voidaan osoittaa alkaneen kahden vuoden sisällä rokottamisesta. Korvausperusteiden soveltaminen arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.  
1/2015 Työryhmän ohjeistus psykososiaalisesta tuen järjestämisestä julkaistaan

 

Narkolepsian ja Pandemrix-rokotteen väliseen yhteyteen liittyviä tutkimus- ja asiantuntijaryhmiä

  • Narkolepsian väestöpohjainen kohorttitutkimus (kansallinen, epidemiologinen) – rahoitus THL
  • Narkolepsian tapaus-verrokkitutkimus (kansainvälinen, epidemiologinen) – osarahoitus VAESCO / ECDC
  • Narkolepsia ja H1N1: immunologinen ja virologinen osatutkimus - rahoitus THL
  • Narkolepsialasten ja nuorten hoidon kliininen ryhmä - rahoitus HUS, muut sairaanhoitopiirit, STM
  • Narkolepsiaan sairastuneiden lasten perimäanalyysi (koko genomi) - rahoitus HY ja STM
  • Pandemix -rokotteen tutkimus eläinmallissa - rahoitus HY ja STM