Pohjoinen ulottuvuus

Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuudella (NDPHS) ehkäistään kansanterveysongelmia ja edistetään terveitä elämäntapoja.

Kumppanuudella vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan koordinaatiota ja tiedonvaihtoa muun muassa parhaista käytännöistä sekä edistetään hanketoimintaa.

Yhteistyö keskittyy yhteisesti sovituille poikkileikkaaville teemoille, kuten:

 • terve ikääntyminen
 • integroitu hoito
 • mielenterveys
 • digitalisaatio

Kumppanuusohjelmassa mukana valtiot, komissio ja järjestöt

Kumppanuusohjelma on perustettu vuonna 2003. Se on kymmenen maan (Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Venäjä, Viro ja Islanti), Euroopan komission ja kahdeksan kansainvälisen järjestön yhteenliittymä.

Mukana olevat järjestöt ovat

 • Barentsin Euroarktinen neuvosto (BEAC)
 • EU:n komissio
 • Itämeren valtioiden neuvosto (CBSS)
 • Itämeren alueen maakuntien verkosto (BSSSC)
 • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
 • Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
 • Maailman terveysjärjestö (WHO)
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto
 • YK:n HIV/AIDS -ohjelma (UNAIDS).

Kumppanuusohjelman organisointi

Kumppanuudella on sihteeristö, joka sijaitsee Tukholmassa. Toimintaa koordinoi kaksi kertaa vuodessa kokoontuva virkamieskomitea (CSR, Committee of Senior Representatives). Toimintaa ohjaa poliittisesti ministeritason konferenssi (PAC, Partnership Annual Conference).

Kumppanuuden ytimen muodostavat seuraavat asiantuntijaryhmät, joista sovittiin vuonna 2015:

 • HIV/AIDS
 • perus- ja vankilaterveydenhuollon järjestelmät
 • päihteiden väärinkäyttö
 • elintapoihin sekä sosiaalisiin ja työympäristöihin liittyvät ei-tarttuvat taudit.

Asiantuntijaryhmistä kaksi (HIV/AIDS ja elintapoihin sekä sosiaalisiin ja työympäristöihin liittyvät ei-tarttuvat taudit) ovat Suomen vetovastuulla.

Kunkin maan asiaa hoitavat ministeriöt nimittävät ryhmien jäsenet. Ryhmät muun muassa vaihtavat tietoja, ottavat oppia toistensa kokemuksista, edistävät hanketoimintaa, tuottavat ja levittävät tietoa sekä nostavat tärkeiksi katsomiaan kysymyksiä poliittiseen keskusteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu kumppanuuden vuosittaisiin ministeri- ja virkamiestason kokouksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita on jäseninä kumppanuuden asiantuntijaryhmissä.