Ikääntyneet työntekijät

Työikäisten määrän vähentyessä on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että ikääntyneet työntekijät jaksavat työelämässä nykyistä pidempään.

Ikääntyneen työuraa voidaan pidentää esimerkiksi työkyvyn ylläpidolla, joustavilla työajoilla ja muuttamalla työtehtäviä, jos toimintakyky alenee.

Ei vielä eläkkeelle

Eliniän pidentyessä ja terveiden elinvuosien lisääntyessä myös työurat voivat pidentyä. Nyt ikääntyneet ovat entistä paremmassa kunnossa, ja heidän työkykynsä ylläpitoon kannattaa panostaa.

Työolojen ja työhyvinvoinnin parantaminen motivoi ja auttaa ikääntyvää työntekijää jatkamaan työssä. Johtamisessa on otettava huomioon ikääntymiseen liittyvät tekijät niin, että työntekijä voi saavuttaa sekä organisaation että omat tavoitteensa.

Käytännön menetelmiä ja hyviä käytäntöjä työelämässä ikääntyvien työurien pidentämiseksi:

Jo eläkkeellä olevat voivat olla edelleen työelämässä mukana.

Päätöksentekijöille suosituksia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa (38/2017) julkaistussa selvityksessä kartoitettiin, miten eri työuran kohtiin (alussa, keskellä, lopussa) suunnatut eri hallinnonalojen ja politiikkatoimien toimenpiteet pidentävät työuria.

Pitkä työura - parempi eläke

Työuran pituus vaikuttaa eläkkeen määrään.

Eliniän pidentymiseen, tuleviin eläkkeiden tasoon ja työeläkemenoihin varaudutaan elinaikakertoimen avulla. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Elinaikakerroin koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä.

Elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta voi korvata olemalla työelämässä nykyistä pidempään.

Lisää eläkkeistä