Lainsäädäntö ohjaa asiakas- ja potilastietojen hallintaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan seuraavia lakeja, asetuksia ja ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä.

Tietosuojalaki

Laki täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Lailla säädetään muun muassa valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittamisesta.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään potilasasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta.

Asetus potilasasiakirjoista

Asetusta noudatetaan potilasasiakirjojen laatimisessa sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisessä.

Arkistolaki ja Arkistolaitoksen ohjeet

Lakia ja ohjeita noudatetaan potilasasiakirjojen säilyttämisessä.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään asiakkaan oikeuksista hänen tietojensa käsittelyssä ja salassapidossa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laissa säädetään julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

Laissa on säädökset tietojen salassapidosta, luovutuksesta, arkistoinnista ja asiakkaan oikeuksista saada tietoa omista asiakastiedoistaan.

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laissa on säädökset sähköisten lääkemääräysten käsittelystä ja potilaan tiedonsaantioikeuksista. Laissa säädetään Kelan ylläpitämästä valtakunnallisesta reseptikeskuksesta ja -arkistosta.

Lisätietoja

Joni Komulainen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163453