Lainsäädäntö ohjaa asiakas- ja potilastietojen hallintaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan seuraavia lakeja, asetuksia ja ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä.

Tietosuojalaki

Laki täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Lailla säädetään muun muassa valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittamisesta.

Arkistolaki ja Arkistolaitoksen ohjeet

Lakia ja ohjeita noudatetaan potilasasiakirjojen säilyttämisessä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Laissa säädetään julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

Laissa on säädökset tietojen salassapidosta, luovutuksesta, arkistoinnista ja asiakkaan oikeuksista saada tietoa omista asiakastiedoistaan.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laissa on säädökset sähköisten lääkemääräysten käsittelystä ja potilaan tiedonsaantioikeuksista. Laissa säädetään Kelan ylläpitämästä valtakunnallisesta reseptikeskuksesta ja -arkistosta.

Lisätietoja

Joni Komulainen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163453   Sähköpostiosoite: