Kotihoito 

Kotihoito - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotihoidon ja -palvelujen lainsäädännön valmistelusta, yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta.

Kotihoidolla tuetaan erityisesti iäkkäiden henkilöiden kotona selviytymistä. Kotihoitoa voi saada tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta myös öisin, ja siihen voi kuulua myös kotisairaanhoitoa. 

Kotihoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa.

Lisää tietoa kotihoidosta:

Maksu määräytyy sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta avuntarpeesta.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi synnytyksen, sairauden, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn taikka erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi.

Lapsiperheen kotipalvelu on perheen arjen toimintakykyä turvaavaa ja vahvistavaa palvelua, johon voi tarpeen mukaan sisältyä hoitoa ja huolenpitoa, lapsen hoidon ja kasvatuksen tukemista sekä aterioiden valmistamiseen, vaatteiden huoltamiseen ja kodin siisteydestä huolehtimiseen liittyviä tehtäviä. Kotipalveluun voi sisältyä myös muita jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien hoitamista tai niissä avustamista.

Tukipalvelut täydentävät muuta kotipalvelua

Tukipalveluilla tuetaan henkilön mahdollisuutta suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Tukipalveluita ovat

  • ateriapalvelu;
  • vaatehuoltopalvelu;
  • siivouspalvelu;
  • asiointipalvelu;
  • osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä tai tukeva palvelu.

Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotihoidon palvelua.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;
  • saattajapalveluna;
  • ryhmäkuljetuksina;
  • korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;
  • muulla soveltuvalla tavalla.

Tukipalveluja saa hyvinvointialueen kotipalvelun, kotihoidon, vanhus- tai vammaispalvelujen kautta. Hyvinvointialue voi tuottaa tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tukipalveluille on määritelty erilliset asiakasmaksut, eivätkä niiden maksut sisälly ruokakunnan tulojen ja henkilömäärän mukaan määräytyvään kotipalvelumaksuun.

Hyvinvointialue voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun hyvinvointialueen hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluntarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostaja voi käyttää hyväkseen verotuksen kotitalousvähennystä.

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi.

Asiakassuunnitelma laaditaan toimintakyvyn perusteella

Laadukas kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä hyvinvointialueen ja palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Kotihoidon ja kotipalvelujen kehittäminen ja valvonta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tilastoja kotihoidon asiakkaista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo kotiin annettavia palveluja ja hoitoa.

Lisätietoja

Lisätietoja saa omalta hyvinvointialueelta

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite:


Virva Juurikkala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163204   Sähköpostiosoite: