Maahanmuuttajien sosiaaliturva, hyvinvointi ja terveys

Maahanmuuttajan sosiaaliturva - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat Suomessa asuvien maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä koskevat asiat.

Ministeriö huolehtii maahanmuuttajien perusturvasta, kotoutumisen kannalta olennaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja omaan toimialueeseensa kuuluvista muista tuista.


Maahanmuuttajien asioita hoitavat useat eri viranomaiset

Sisäasiainministeriö (SM) vastaa maahanmuuttohallinnosta ja maahanmuuttopolitiikasta Suomessa.

Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto käsittelee yksittäisiä henkilöitä koskevia ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, maasta poistamiseen, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi Maahanmuuttovirasto tuottaa tietoa viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille sekä ylläpitää ulkomaalaisrekisteriä.

Työ- ja elinkenoministeriö (TEM) vastaa kotouttamislain toimeenpanosta ja johtaa valtion kotouttamisohjelmaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maahanmuuttoyksiköt ja kunnat vastaavat omalta osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisesta. Joissakin kunnissa on maahanmuuttajien asioita keskitetysti hoitava toimipiste.

Maahanmuuttajien oikeudet palveluihin ja tukiin

Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa luonteesta. Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta.

Niin sanottujen paperittomien henkilöiden oikeus julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on rajattu.

Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville maahanmuuttajille. Kiireellistä sairaanhoitoa on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on myös oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee työtä ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Suomalainen sosiaaliturva perustuu pääosin Suomessa asumiseen. 

Tietoa ja tutkimuksia 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä koskevia asioita.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on parantaa etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu  toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Maahanmuuttajanaiset  ja väkivalta -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan palveluihin tukemaan väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamista.

Lisätietoja

Henna Leppämäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163132   Sähköpostiosoite: