Ympäristöherkkyydet

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut ympäristöherkkyyksiin perehtyvän koordinaatioverkoston. Verkoston tarkoituksena on selvittää ministeriön ja sen hallinnonalan näkemyksiä yliherkkyyksistä, joiden koetaan aiheutuvan ympäristöstä. Verkostossa pohditaan:

  • kuinka yleistä ympäristöyliherkkyyden kokeminen on ja kuinka usein se rajoittaa merkittävästi yksilön toimintakykyä
  • mitkä toimet ehkäisevät ja parantavat koettuja ympäristöyliherkkyysoireita
  • kuinka ympäristöyliherkkyyksien potilastutkimusta voitaisiin kehittää.

Verkoston toiminta on osa STM:n hallinnonalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) toimintaa.

Jotkut ihmiset kokevat terveyttä haittaavia oireita tietyissä työ- tai elinympäristöissä, vaikka suurelle osalle ihmisistä sama ympäristö tai altistuminen ei aiheuta oireita. Oireisiin liitettyjä tekijöitä ovat muun muassa mikrobit (homeet, bakteerit, hiivat), erilaiset kemikaalit ja hajusteet sekä sähkömagneettiset kentät.

Ympäristöyliherkkyys ICD-10-tautiluokituksessa

Ympäristöyliherkkyys on lisätty suomalaiseen ICD-10-tautiluokitukseen nimikkeellä R68.81: Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille.Tautinimikkeen käyttöön ottaminen edistää potilaiden ohjaamista hoitoon sekä ympäristöherkkyyden tilastointia ja tutkimusta.

Viranomaisten ja asiantuntijalaitosten roolit ympäristöherkkyyksien tutkimisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä ympäristöstä johtuvia yliherkkyysoireita. THL myös seuraa alan tutkimusta ja ICD-10-tautiluokituksen käyttöä ja kehitystä.

Työterveyslaitos (TTL) on sisäilmaongelmien ja työympäristön altisteiden ja niihin liittyvien terveysvaikutusten asiantuntijalaitos. TTL tutkii, mitkä toimet ehkäisevät työkykyä uhkaavan ympäristöherkkyyden syntymistä ja edistävät hoitoa.

Säteilyturvakeskus (STUK) seuraa sähköherkkyyttä erityisesti säteilysuojeluneuvonnan kannalta. STUK vastaa väestön ja ammattihenkilökunnan sähköherkkyyttä koskeviin kysymyksiin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kemikaaleja koskevan lainsäädännön toimeenpanossa muun muassa toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä ja neuvontapalvelusta. Tukes on tehnyt selvityksen herkistävien kemikaalien sääntelystä.

Ympäristöministeriö vastaa rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Kosteus- ja hometalkoot on valtakunnallinen toimintaohjelma, jonka tehtävänä on aloittaa suomalaisen rakennusten tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoot toteutetaan yhteistyössä muun muassa ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa.

Kirjalliset kysymykset ja vastaukset ympäristöherkkyyksistä

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite:


Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163282   Sähköpostiosoite: