Markkinavalvonta

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisen tekemää valvontaa, jolla varmistetaan, että markkinoilla tai käytössä olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle.

Työsuojeluviranomaisten markkinavalvonta kohdistuu työssä käytettäväksi tarkoitettuihin teknisiin laitteisiin, kuten koneisiin ja henkilönsuojaimiin.

Työsuojelun vastuualueilla keskeinen rooli valvonnassa

Markkinavalvonta-asiat tulevat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden käsittelyyn yleensä valtakunnallisissa markkinavalvontahankkeissa, työpaikkatarkastusten yhteydessä ja asiakkaiden ilmoitusten perusteella.

Jos työsuojelun vastuualueen toimenpiteet eivät riitä teknisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, vastuualue siirtää asian sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

Ministeriö laatii työsuojelun vastuualueiden markkinavalvonnan ohjaamiseksi oppaita.
Lisää aiheesta työsuojeluhallinnon sivuilla

STM tekee kieltopäätökset

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto päättää vaatimusten vastaisten tai vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille ja käyttöön luovuttamisen kieltämisestä. Tuotteiden luovuttamiselle voidaan myös asettaa ehtoja tai rajoituksia.

Selvittäessään markkinavalvonta-asiaa ministeriö hankkii tarvittaessa lisäselvityksiä esimerkiksi ulkomaisilta valmistajilta. Varsinainen asian selvittely tapahtuu suomalaisten talouden toimijoiden kanssa.

Ministeriö voi pyytää asiasta lisätietoja selvityspyynnöllä. Ennen päätöksentekoa ministeriö kuulee suomalaista toimijaa. Kuulemisessa kuvataan tuotteessa havaitut puutteet ja kerrotaan, mitä toimenpiteitä ministeriö harkitsee, jos tuotetta ei saateta vaatimusten mukaiseksi.

Tuotteen markkinoille luovuttamisen kieltämistä tai rajoittamista koskeva ministeriön päätös tehdään, ellei valmistaja ole asian käsittelyn aikana saattanut tuotetta vaatimusten mukaiseksi.

Ministeriön tekemään päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta ja sen jälkeen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Yleensä tuotteen markkinoilla oloa rajoittavasta päätöksestä on ilmoitettava myös Euroopan komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille.

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY Puhelin:0295163488   Sähköpostiosoite: