Terveydenhuollon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja.

Hyvinvointialue päättää, peritäänkö palveluista laissa tai asetuksessa säädettyjä enimmäismaksuja vai niitä pienempiä maksuja. Hyvinvointialue voi myös päättää olla perimättä maksua.

Lakisääteisiin enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Terveyskeskuksen enimmäismaksut 2024

Palvelu Maksu

Terveysneuvonta ja ohjaus, äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, hoitajien vastaanottokäynnit perusterveydenhuollossa, mielenterveystyö avosairaanhoidon palveluissa, laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Muut asiakasmaksulain 5 §:ssä luetellut maksuttomat palvelut.

(Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.)
Maksuttomia
Lääkärin vastaanotto

Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä. Kertamaksu on enintään 23,00 euroa. Yhdessä terveyskeskuksessa maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.

Vaihtoehtoisesti voidaan periä vuosimaksu, jonka suuruus on enintään 46,00 euroa kalenterivuodessa. Jos asiakas ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä 23,00 euron suuruinen kertamaksu useammaltakin kuin kolmelta kerralta.

Hoitajakäynneistä ei saa periä maksua.

Päivystyskäynti

Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä. Enintään 31,60 euroa kerralta.

Päivystysmaksu voidaan periä arkisin klo 20-08 välillä sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu voidaan periä myös vuosimaksun maksaneelta tai henkilöltä, joka on jo maksanut kolme kertamaksua.

Sarjahoito- ja terapiamaksut

mm. lääkinnällinen kuntoutus, jatkuva dialyysihoito, säde- tai sytostaattihoito

Maksut voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä. 

Sarjahoidon enimmäismaksu on 12,80 euroa hoitokerralta. Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa. Terveyskeskuksessa ei saa periä maksua hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta.

Yksilökohtaisen fysioterapian enimmäismaksu on 12,80 euroa hoitokerralta. Yksittäisen muun terapiakäyntimaksun enimmäiseuromäärää ei ole säädetty erikseen, useimmiten se on sama kuin sarjahoidon käyntimaksu.

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon palveluista voidaan periä käynti- ja toimenpidemaksuja. Maksuja voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä. 

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt palvelu

 • koskee ennalta varattuja terveydenhuollon vastaanottoaikoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja
 • mm. terveyskeskuslääkärin, hoitajan tai terapioiden vastaanottoaika,
 • hammashuollon aika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon tai
 • kuvantamistutkimuksen kuten röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvauksen aika.

Maksu on enintään 56,70 euroa ja se voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Lääkärintodistus
 • Ajokortin saamiseksi tarvittava lääkärintodistus maksaa enintään 68,10 euroa.
 • Muut lääkärintodistukset maksavat enintään 56,70 euroa.
 • Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoidon tai kuntoutuksen tai lääkekorvauksen saamiseen 
 • Maksua ei peritä sairauslomatodistuksesta työnantajalle (lyhyet sairauslomat).

Sairaaloiden enimmäismaksut 2024

Poliklinikkamaksu Enintään 46,00 euroa käynniltä. Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä.
Sarjahoito
esim. lääkinnällinen kuntoutus, 
jatkuva dialyysihoito, puhe- ja äänihäiriöhoito, 
hyposensibilisaatio, säde- ja sytostaattihoito

Enintään 12,80 euroa hoitokerralta.

Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä.

Päiväkirurginen toimenpide Enintään 150,80 euroa.
Sairaalan hoitopäivämaksu

Enintään 54,60 euroa vuorokaudessa. Maksukaton täyttymisen jälkeen voidaan periä ylläpidosta maksu enintään 25,10 euroa hoitopäivältä.

Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Hoitopäivämaksu psykiatrisessa sairaalassa

Enintään 25,10 euroa vuorokaudessa.

Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Päivä- tai yöhoito sairaalassa maksaa

Enintään 25,10 euroa vuorokaudessa.

Alle 18-vuotiaalta maksu voidaan periä enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt palvelu

 • koskee laajasti sairaaloihin ennalta varattuja, mutta käyttämättä ja peruuttamatta jätettyjä, vastaanottoaikoja sekä kuvantamistutkimuksia
Enintään 56,70  euroa. Maksu voidaan periä vain 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sarjahoitoa ovat muun muassa jatkuva dialyysihoito, säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Sarjahoito maksaa enintään 12,80 euroa hoitokerralta. Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa. Terveyskeskuksessa annettu hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito sekä säde- ja sytostaattihoito on kuitenkin maksutonta. Alle 18-vuotiaan sarjahoito on aina maksutonta.

Kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 18,80 euroa hoitopäivältä, kun vammainen tai kehitysvammainen henkilö saa kuntoutushoitoa laitoksessa. Alle 18-vuotiaille terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä maksua enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Rokotukset sekä muut tartuntatautilain mukaiset palvelut

Asiakkaalle maksuttomia ovat mm. tartuntatautilain mukaiset:

 • rokotukset, jotka kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan, valtioneuvoston päättämät yleiset vapaaehtoiset rokotukset sekä valtioneuvoston asetuksella säädetyt rokotukset
 • yleisvaarallisessa tartuntataudissa (kuten covid-19):
 1. tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet
 2.  altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni
 3. sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen
 • valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä hoitoon ja (käytännössä HIV:n) ehkäisyyn määrätyt lääkkeet. 

Tietyt julkisessa terveydenhuollossa annettavat palvelut ovat maksuttomia kaikille, myös kotikunnattomille henkilöille. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettava tutkimus ja kiireellinen hoito ja lääkkeet sekä tartuntatautilain mukaiset rokotukset. Maksuja ei myöskään saa periä raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta tai hoitoon määrätyistä lääkkeistä

Ympärivuorokautisen palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon maksut 

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai palvelusta saa periä enintään 54,60 euroa hoitopäivältä (maksukaton täyttymisen jälkeen 25,10 euroa). Psykiatrian toimintayksikössä maksua saa periä enintään 25,10 euroa hoitopäivältä. Alle 18-vuotiaalta lyhytaikaisen laitoshoidon maksu voidaan periä korkeintaan 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Hyvinvointialue voi periä lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja perhehoidosta kohtuullisen maksun. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lyhytaikainen palvelu asumispalveluyksikössä tai perhehoidossa ei kerrytä maksukattoa.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon asiakasmaksu kuukaudessa voi olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaana on suurempituloinen puoliso, maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista kuukaudessa. Jos hyvinvointialueen tekemässä vertailulaskelmassa puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella määräytyvä maksu muodostuisi suuremmaksi kuin maksu, joka määräytyy asiakkaan omiin tuloihin perustuen, saa asiakkaalta periä enintään omien tulojen mukaan määräytyvän maksun suuruisen maksun.

Asiakkaalta ei saa periä mitään erillisiä maksuja asumista tukevista palveluista, kuten aterioista. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksua määrätessä asiakkaan tuloista vähennetään lisäksi asiakkaan palveluasumisesta aiheutuvat asumismenot sekä lääkekustannukset. Lääkekustannukset vähennetään myös perhehoidossa.

Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on vuonna 2024 ympärivuokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 122 euroa kuukaudessa.

Maksut voidaan periä:

 • sosiaalihuoltolain nojalla järjestetystä ympärivuorokautisesta palveluasumisesta (ei koske vammaislainsäädännön nojalla järjestettyä asumista)
 • perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta (ei koske mm. vammaispalveluja koskevan lainsäädännön nojalla annettua perhehoitoa)
 • terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista laitoshoidosta ja laitospalvelusta (laissa säädetyin erityisin poikkeuksin) 

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota aina ensisijaisesti yhteyttä siihen hyvinvointialueeseen, joka vastaa palvelun järjestämisestä sekä asiakasmaksujen määräämisestä. Hyvinvointialueen velvollisuus on vastata asiakkaan tiedusteluihin sekä tarvittaessa antaa ohjausta ja neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen. 

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaali- tai potilasasiamieheen.