Säteilysuojelu

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilylain noudattamisen ylimmästä johdosta ja ohjaa väestön, työntekijöiden ja potilaiden suojelemista haitalliselta säteilyltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee säteilyturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta, antaa lausuntoja säteilysuojauskysymyksistä sekä seuraa ja ohjaa säteilyasioiden kehitystä ja toimeenpanoa.

Säteilysuojelusta säädetään laissa

Säteilysuojelusta säädetään säteilylaissa. Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi annettiin eduskunnalle 28.3.2018. Eduskunta hyväksyi uuden säteilylain ja eräät siihen liittyvät lait 28.9.2018. Lait tulivat voimaan 15.12.2018.

Uudella säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä on pantu  täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Direktiivin täytäntöönpano Suomessa on edellyttänyt monia rakenteellisia ja terminologisia muutoksia säteilylainsäädäntöön. Tästä syystä direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä on ollut perusteltua uudistaa säteilylainsäädäntö kokonaisuudessaan. Uudistuksessa on otettu huomioon myös viranomaisvalvonnan yhteydessä havaitut muutostarpeet.

Säteilylain uudistuksesta on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Väestöä suojellaan sekä ionisoivalta että ionisoimattomalta säteilyltä. Tarkempaa tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista on koottu Säteilyturvakeskuksen sivuille.

Väestöä suojellaan sekä ionisoivalta että ionisoimattomalta säteilyltä. Tarkempaa tietoa säteilystä ja sen vaikutuksista on koottu Säteilyturvakeskuksen sivuille.

Viranomaisten vastuut säteilysuojelussa

Varsinainen toimija ja valvoja niin suojaus- kuin muissakin säteilylainsäädännön asioissa on STM:n alainen Säteilyturvakeskus (STUK).

Säteilyturvakeskuksen yhteydessä toimiva  Säteilyturvallisuusneuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä ja asiantuntijana säteilyturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Se seuraa säteilyturvallisuuden yleistä kehitystä ja antaa säteilyturvallisuuteen liittyviä lausuntoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa ydinenergian käyttöön liittyvästä säteilyturvallisuudesta ydinvoimalaitoksilla ja ydinturvallisuuden valvonnasta ja ohjauksesta.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) tarkoituksena on ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa ydinenergian rauhanomaisen käytön tutkimusta erityisesti säteilysuojelun näkökulmasta.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi jatkaa ja uudistaa lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa. Ydinturvallisuus on yksi lähialueyhteistyön keskeisistä tavoitteista.

Ulkoministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle on siirretty1,5 miljoonan euron suuruinen lähialueyhteistyömääräraha Luoteis-Venäjällä tehtävään ydinturvallisuusyhteistyöhön.

Keskeisiä asetuksia säteilysuojelusta

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat asetukset tarkentavat säteilylakia. Uusi säteilyasetus annetaan uudistuneen säteilylain nojalla.

Säteilyturvakeskuksen sivulle on listattu kaikki säteilyturvallisuusalan keskeinen lainsäädäntö.

Säteilyturvakeskus on koonnut verkkosivuilleen linkkejä säteily- ja ydinturvallisuusalan lainsäädäntöön.

Säteilysuojelun kansainvälinen sääntely

Suomi on Euroopan Unionin jäsenenä luovuttanut erityisesti ionisoivaan säteilyyn liittyvää lainsäädäntövaltaa Euratom-yhteisölle, joka komission aloitteesta ja neuvoston päätöksellä säätää säteilynsuojelua jäsenmaissa ohjaavia Euratom-direktiivejä.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus lausunnolle 5.8.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet 5.8.2021 luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus.

Ohje lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Ohjeessa linjataan, että sisälle suojautuminen on säteilyvaaratilanteessa ensisijainen toimi, koska se vähentää tehokkaimmin säteilyaltistusta. Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi, jota suositellaan enintään 40-vuotiaille sekä raskaana oleville. Pelastusviranomainen lähettää vaaratiedotteen, jos ihmisten tulisi suojautua sisälle tai käyttää joditabletteja.

Lisätietoja

Mikko Paunio, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163312   Sähköpostiosoite: