FI SV

Asumisen turvaaminen

KerrostaloSosiaali- ja terveysministeriö tukee etuuksilla ja palveluilla itsenäistä asumista, asunnottomuuden torjumista ja asumiskustannuksista selviytymistä.

Ympäristöministeriö vastaa ensisijaisesti valtion asuntopolitiikasta ja asunnottomuuden vähentämisestä.

Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa asuntopolitiikan toimeenpanosta.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus
  • asunnottomien ja muiden erityisryhmien mahdollisuutta saada oma asunto parannetaan eri sektoreiden yhteistyöllä
  • nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä ehkäistään.

Asuntopoliittisen toimenpideohjelman tavoitteet

Valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman 2012-2015 tavoitteena on

  • turvattava sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat
  • kiinnittää huomiota asumisen laatuun
  • turvata erityisryhmien asumistarpeita.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteet

Asuntopoliittisen toimenpideohjelman osana on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille 2012-2015. Sen tavoitteena on

  • poistaa pitkäaikaisasunnottomuus kokonaan vuoteen 2015 mennessä
  • tarjota sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja erityisryhmille
  • vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden riskiä tehostamalla sosiaalisen vuokra-asuntokannan käyttöä
  • ennaltaehkäistä asunnottomuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan. Ministeriö rahoittaa uusia tukipalveluja asumispalveluyksiköihin.

STM:n alaisen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kehittämisavustuksia suunnataan järjestöille, jotka järjestävät tuettua asumista kriminaalihuollon asiakkaille. RAY myös kohdentaa avustuksia yhdistyksille ja säätiöille asuntoloiden peruskorjaamiseen ja niiden muuttamiseen tuetun asumisen yksiköiksi.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen on yhtenä tavoitteena myös Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste).

Asunnon etsijälle tukea kunnalta ja vuokrayhteisöiltä

Kunnan vuokra-asuntoja on saatavilla lähes kaikissa kunnissa. Asuntotuotanto on kunkin kunnan vastuulla. Tietoa vuokra-asunnoista saa kunnan asuntotoimelta. Useimpien kuntien internet-sivuilta löytyy vuokra-asuntojen hakuohjeita. Myös vuokrataloyhteisöt auttavat asunnon hankkimisessa.

Asumiskustannuksiin on tarjolla asumistukea.

Asuntola, tukiasunto tai palveluasunto voi olla ratkaisuna sellaiselle henkilölle, jonka asuminen ei onnistu tavanomaisessa itsenäisessä asunnossa. Paikkoja järjestävät kunnan sosiaalitoimi tai asumispalveluja tuottavat järjestöt.

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163278  


Virva Juurikkala, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163204