kuvituskuva

Globaali terveysturvallisuus

Suomi on työskennellyt pitkään maailmanlaajuisen terveysturvallisuuden edistämiseksi poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Maailman valtiot tarvitsevat kykyä ehkäistä, havaita ja torjua terveys-uhkia ja poikkeustilanteita, joilla on maailmanlaajuisia terveysvaikutuksia. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että mailla on kattava ja monialainen sitoutuminen keskeisillä aloilla. Tällaisia aloja ovat muun muassa ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys, maatalous, elintarviketurvallisuus, pelastustoimi, turvallisuus, liikenne ja logistiikka sekä kehitys. 

WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (International Health Regulations, IHR (2005)) on kansainvälinen sopimus, jossa on mukana 196 maata, ml. kaikki WHO:n jäsenvaltiot. Sopimus sääntelee WHO:n ja sen jäsenmaiden toimia rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. Suomi on toimeenpannut sopimuksen kansallisesti.

Covid-19-pandemian myötä on käynnistynyt kansainvälisiä prosesseja terveysturvallisuuden vahvistamiseksi. Tällaisia ovat WHO:n uuden kansainvälisen pandemiavarautumis- ja vastesopimuksen valmistelu sekä sen tarkastelu, tulisiko kansainvälistä terveyssäännöstöä päivittää pandemian oppien perusteella. 

Monenkeskisten järjestöjen kuten WHO:n lisäksi Suomi osallistuu muun muassa Maailman-laajuiseen terveysturvallisuusohjelmaan (GHSA), joka keskittyy torjumaan rajat ylittäviä bio- ja terveysturvallisuusuhkia sekä JEE Allianssiin (JEE Alliance), joka edistää terveysturvallisuuteen liittyvän kapasiteetin vahvistamista kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR 2005) toteuttamiseksi.

Maat ovat sopineet, että ne vahvistavat kapasiteettiaan pystyäkseen havaitsemaan ja arvioimaan kansanterveyteen liittyviä ongelmia ja raportoimaan niistä. WHO:ssa vahvistetaan terveysturvallisuutta ja kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa muun muassa järjestämällä vapaaehtoisia, ulkopuolisia maa-arviointeja (Joint External Evaluation, JEE). Arvioinnin päätteeksi julkaistaan raportti. Maa-arvioinnin tarkoituksena on auttaa maita tunnistamaan nykyisissä terveysjärjestelmissään ja valmiudessaan olevat puutteet ja laatimaan monialainen suunnitelma näiden puutteiden korjaamiseksi. Suomen JEE-arviointi toteutettiin vuonna 2017.

Suomen monialainen terveysturvallisuusyhteistyö perustuu kokonaisturvallisuuden lähestymistapaan. Suomessa monialaista terveysturvallisuusyhteistyötä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Työtä seuraa poikkihallinnollinen terveysturvallisuuden ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki hallinnonalat. Terveysturvallisuuden ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä.

Lisätietoja

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163117   Sähköpostiosoite:


Annika Launiala, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163053   Sähköpostiosoite: