Globaali terveysturvallisuus

Maailman valtiot tarvitsevat kykyä ehkäistä, havaita ja torjua terveysuhkia ja poikkeustilanteita, joilla on maailmanlaajuisia terveysvaikutuksia. Siksi on ensisijaisen tärkeää että mailla on kattava ja monialainen sitoutuminen keskeisillä aloilla. Tällaisia aloja ovat muun muassa ihmisten ja eläinten terveys, maatalous, elintarviketurvallisuus, liikenne ja logistiikka, kehitys ja väestönsuojelu.

Suomi on maailmanlaajuisen terveysturvallisuuden aktiivinen puolestapuhuja. Suomi osallistuu muun muassa Maailmanlaajuiseen terveysturvallisuusohjelmaan (GHSA), joka keskittyy torjumaan rajat ylittäviä bio- ja terveysturvallisuusuhkia, sekä JEE Allianssiin (JEE Alliance), yhteistyöfoorumi joka edistää terveysturvallisuuteen liittyvän kapasiteetin vahvistamista kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR 2005) toteuttamiseksi.

Maailman terveysjärjestö (WHO) kehittää terveysturvallisuutta ja kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa järjestämällä vapaaehtoisia, ulkopuolisia maa-arviointeja. JEE Allianssi helpottaa yhteistyötä, jolla tuetaan ulkoisia arviointeja sekä kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista maiden kapasiteetin vahvistamiseksi.

WHO:n yhteiset julkiset arvioinnit (JEE)

Kansainvälinen terveyssäännöstö on kansainvälinen sopimus, jossa on mukana 196 maata, muiden muassa kaikki WHO:n jäsenvaltiot. Maat ovat sopineet, että ne vahvistavat kapasiteettiaan pystyäkseen havaitsemaan ja arvioimaan kansanterveyteen liittyviä ongelmia ja raportoimaan niistä. Jotta maat pystyisivät vahvistamaan terveysturvallisuuden vaatimaa kapasiteettia, ne tarvitsevat riittävää ja ajantasaista tietoa mahdollisista puutteista kansallisissa valmius- ja torjuntajärjestelmissä.

WHO on ottanut käyttöön yhteisiin ulkoisiin arviointeihin (Joint External Evaluations, JEE) kehitetyn työkalun helmikuussa 2016. JEE koostuu sekä itsearvioinneista että ulkoisen arviointiryhmän tekemästä arvioinnista. Arvioinnin päätteeksi julkaistaan raportti.

Maa-arvioinnin tarkoituksena on auttaa maita tunnistamaan nykyisissä terveysjärjestelmissään ja valmiudessaan olevat puutteet ja laatimaan monialainen suunnitelma näiden puutteiden korjaamiseksi.

Arviointi merkitsee alkua pitkäaikaiselle prosessille kapasiteetin vahvistamiseksi.