Potilaan oikeudet

Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Laki koskee 

 • julkisia terveydenhuollon toimintayksiköitä,
 • yksityisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä 
 • sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.

Potilaan oikeuksia

Hoidon laatu

 • Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Kohtelu

 • Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan.
 • Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa.
 • Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitoa on saatava yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.

Itsemääräämisoikeus

 • Hoito tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hoidon aloittamiseksi hankitaan aina kun mahdollista potilaan tai hänen laillisen edustajansa, lähiomaisensa tai muun läheisensä suostumus.
 • Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen otetaan huomioon silloin, kun alaikäinen on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan. Alaikäisen kehitystason arvioi lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Alaikäisen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.

Tietojen antaminen potilaalle

 • Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista.
 • Potilas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Hoitoa jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta.

Hoitosuunnitelma 

 • Potilaalle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma.

Valittaminen: potilaan oikeusturvakeinot 

 • Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuollon valvonnasta vastaaville viranomaisille.
 • Terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasta avustava potilasasiavastaava, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä

Käypä hoito -suositukset täydentävät lakia

Kansalliset Käypä hoito -suositukset täydentävät lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.

Lisätietoja

Maija Iles, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163036   Sähköpostiosoite: