Tartuntatautien torjunta: Viranomaisten vastuut

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on turvata väestölle kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta tärkeimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä terveellinen elinympäristö. Tartuntatautien torjunta on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Vastuut on määritelty tartuntatautilaissa

Viranomaisten velvollisuudet ja viranomaisten välinen yhteistyö on määritelty tartuntatautilaissa. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Neuvontaa ja ohjeita saa terveyskeskuksista

Koska hyvinvointialueet vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ne vastaavat myös oman alueensa tartuntatautien torjunnasta. Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa ja ohjeita saa terveyskeskuksista.

Tartuntaan liittyvissä asioissa ensisijainen yhteydenottopaikka on siis oma terveyskeskus. 

Hyvinvointialueet ovat omilla alueillaan tartuntatautien torjunnan asiantuntijoita. 

Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo, että hyvinvointialueet ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. 

Valtakunnalliset toimijat: STM, THL ja TTL

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Valtioneuvoston asettama tartuntatautien neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Se seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee ministeriön työtä tartuntatautien torjunnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ministeriössä valmiusasioista vastaa valmiusyksikkö

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on valtakunnallinen asiantuntijalaitos, joka muun muassa

  • ohjaa ja tukee hyvinvointialueiden ja aluehallintovirastojen työtä tartuntatautien torjunnassa

  • tutkii tartuntatauteja ja niiden aiheuttajia sekä seuraa ja arvioi tartuntatautiuhkia Suomessa ja maailmalla

  • kehittää tartuntatautien diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä 

  • antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. 

THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos.

Työterveyslaitos toimii asiantuntijalaitoksena työhön liittyvien tartuntojen riskinarvioinnissa sekä torjuntatoimien suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti työterveyshuollon osalta.

Tartuntatautien torjunta vaatii yhteistyötä

Tartuntatautien tehokas torjunta edellyttää yhteistyötä eri hallinnon aloilla: sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden lisäksi tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi rajaviranomaiset.

Eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä Suomessa täydentää kansainvälinen yhteistyö. 

Uusia tartuntatauteja syntyy jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Ihmisten lisääntynyt matkustaminen on nopeuttanut tartuntojen leviämistä yli maiden rajojen. Siksi kansainvälisen yhteistyö infektioiden torjunnassa ja seurannassa on tärkeää.

Suomessa THL tekee tartuntatautien torjunnassa tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontavirasto ECDC:n kanssa.

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa.