Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto (SVO)

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto johtaa ja ohjaa vakuutuspolitiikkaa sekä vastaa sosiaalivakuutus- ja muun vakuutuslainsäädännön valmistelusta.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

 • Kansaneläkelaitosta, työeläkelaitoksia, vakuutusyhtiöitä ja muita vakuutuslaitoksia
 • Eläketurvakeskusta
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitosta
 • Merimieseläkekassaa
 • Liikennevakuutuskeskusta
 • Potilasvakuutuskeskusta
 • Työllisyysrahastoa
 • Muutoksenhakulautakuntia
 • Liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaa.

Tulosohjaus

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto vastaa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan (SAMU) ja tulosohjauksesta.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Sosiaaliturva- ja vakuutusosaston päällikkö on Liisa Siika-aho (sihteeri Terhi Ilonen). Osaston yhteydessä toimii lääkkeiden hintalautakunta.

Osaston yksiköt ja vastuut

Suunnitteluasioiden ja kansainvälisen sosiaaliturvan yksikkö (SUKA)

 • vastaa osaston strategisesta suunnittelusta ja valmistelee toiminta- ja taloussuunnitteluun sekä taloushallintoon liittyviä asioita
 • seuraa ja analysoi vakuutustoimintaa sekä tekee toimialaan liittyviä taloudellisia selvityksiä
 • vastaa osaston henkilöstö- ja yleishallintoasioista
 • käsittelee ja hoitaa osaston toimialaan kuuluvat EU:n sosiaaliturvalainsäädäntö- ja kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset sekä muut kansainväliset sosiaaliturva asiat
 • koordinoi osaston muiden yksiköiden vastuulla olevaa kansainvälisten asioiden hoitoa.

johtaja Henna Huhtamäki
(sihteeri Kirsi Hiljanen)

Etuusyksikkö (ETU)

 • käsittelee asiat, jotka koskevat työttömyysetuuksia ja työttömyyden aikaisia koulutusetuuksia, aikuiskoulutustukea, vuorottelukorvausta, äitiys- ja isyys- ja vanhempainrahaa, sairausvakuutuspäivärahaa, sairausvakuutuskorvauksia, lääkekorvausjärjestelmää, kansaneläkelaitoksen kuntoutusta ja kuntoutusajan toimeentuloturvaa, elatustukea, äitiysavustusta, lapsilisää, kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea, eläkkeensaajan asumistukea, yleistä asumistukea, vammaisetuuksia ja sotilasavustusta
 • vastaa kuntoutuksen koordinaatiosta sosiaali- ja terveysministeriössä
 • käsittelee kansaneläkelaitosta koskevat asiat
 • yksikkö vastaa myös maatalousyrittäjien sairauspäivärahaan liittyvistä asioita
 • hoitaa lääkkeiden hintalautakunnan hallintoasiat
 • käsittelee vastuualueisiinsa kuuluvat kansainväliset asiat yhteistoiminnassa koordinointiyksikön kanssa.

johtaja Essi Rentola
(sihteeri Susanna Polvi)

Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö (EVY)

 • käsittelee työeläkettä, kansaneläkettä, takuueläkettä, työtapaturma- ja ammattitautiasioita, ryhmähenkivakuutusta ja urheilijoiden sosiaaliturvaa
 • käsittelee liikenne- ja potilasvakuutusta
 • lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksua ja maksuperusteita koskevat asiat
 • käsittelee sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, liikenne- potilasvahinkolautakuntaa, Eläketurvakeskusta, Tapaturmavakuutuskeskusta, Liikennevakuutuskeskusta, Potilasvakuutuskeskusta sekä tapaturma-asiain korvauslautakuntaa koskevia lainsäädäntöasioita sekä vakuutusmatemaatikon tutkintalautakuntaa ja vakuutusmeklaritutkintoa koskevia asioita
 • henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä
 • käsittelee muut asiat, jotka koskevat vakuutusmarkkinoiden toimintaa
 • käsittelee vastuualueisiinsa kuuluvat kansainväliset asiat EU-sosiaaliturvalainsäädäntöä ja sosiaaliturvasopimuksia lukuun ottamatta. 

johtaja Jaana Rissanen
(sihteeri Krista Ruuskanen)

Lääkkeiden hintalautakunta (HILA)

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on vahvistaa, mitkä lääkkeet sisällytetään sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään, mihin korvausluokkaan ne kuuluvat ja mikä on niiden kohtuullinen tukkuhinta.

Lisäksi lääkkeiden hintalautakunta vastaa viitehintajärjestelmään liittyvästä päätöksenteosta.

Johtaja (ma.) Reima Palonen
(sihteeri Sini-Maria Pollari)

Lääkkeiden hintalautakunnan verkkosivut (www.hila.fi)