Ensihoito

Ambulanssi

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Hyvinvointialueet järjestävät alueensa ensihoitopalvelun. Ne voivat tuottaa toiminnan itse tai hankkia palvelun muulta palveluntuottajalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoidon yleisestä suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta ja lainsäädännön toimeenpanon tuesta, ohjauksesta ja strategisesta kehittämisestä toimivaltansa puitteissa.

Ensihoidon järjestämisestä ja sisällöstä säädetään terveydenhuoltolaissa ja ensihoitoasetuksessa.

Hyvinvointialue määrittelee ensihoidon palvelutason

Hyvinvointialue tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Siinä määritellään ensihoitopalvelun sisältö niin, että palvelu on toteutettu tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja että se on mitoitettu oikein.

Ensihoitopalvelu on toteutettava ja suunniteltava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa niin, että ne muodostavat alueellisesti toimivan kokonaisuuden.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävät ensihoidossa

Suomessa on vain yksi hätänumero, 112. Hätänumeroon voi soittaa vain kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastustoimi, sosiaalihuolto).

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet ovat antaneet Hätäkeskuslaitokselle ensihoitoa koskevien hätäpuheluiden tehtävänkäsittelyohjeet. Hätäkeskuspäivystäjät arvioivat hätäilmoituksen tietojen perusteella tehtävän kiireellisyyden ja sen hoitamiseksi tarvittavat voimavarat. Noin 60 % Hätäkeskuslaitoksen viranomaisille välittämistä tehtävistä kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollolle. 

Hätäkeskustoiminnasta säädetään hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa. Hätäkeskuslaki on parhaillaan uudistettavana.  

Ensihoidon kuljetusten matkakorvaukset

Tietoa ambulanssikuljetuksen matkakorvauksista ja omavastuuosuudesta saa Kelasta.

Yksityinen ensihoitopalvelu ja sairaankuljetus

Yksityinen sairaankuljetustoiminta on luvan varaista. Luvan myöntää aluehallintoviranomainen tai Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira. Sairaankuljetusluvista säädetään yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa.

Lisätietoa luvan hakemisesta ja lupaehdoista saa Valvirasta ja aluehallintovirastoista.

Lääkärihelikopterit ensihoidossa

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolain määrittelemää ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu lääkäritasoisesta ensihoidosta ja siihen liittyvästä ilmailupalveluista eli lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä.

FinnHEMS Oy on valtion omistama erillistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ilmailupalvelu lääkärihelikopteritoimintaan.  Toiminnan lääkäreistä, hoitovälineistä ja lääkkeistä sekä niiden kustannuksista vastaavat yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä.

Lisätietoja (ensihoitokeskukset, palvelutaso, lääkärihelikopterit, moniviranomaistoiminta)

Lasse Ilkka, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Valmiusyksikkö / VAL Puhelin:0295163714   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja (ensihoidon järjestäminen osana palvelujärjestelmää)

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite: