Kosmetiikkavalmisteet

Kosmetiikkavalmisteet - kuvituskuvaKosmeettisia valmisteita koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kosmetiikkalain mukaisen toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä sekä lainsäädännön noudattamista koskevan valvonnan ylimmästä johdosta ja ohjauksesta. 

Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö

Kosmeettiset valmisteet ovat tuotteita, joiden tarkoituksena on puhdistaa, suojata tai pitää hyvässä kunnossa ihmisen kehon ulkoisia osia, hampaita tai suun limakalvoja. Näitä ovat esimerkiksi henkilökohtaiset hygieniatuotteet, hiustenhoitotuotteet, tuoksut värikosmetiikkatuotteet, ja ihonhoitoon tarkoitetut valmisteet, joita ovat myös aurinkosuojat.

Kosmeettisia valmisteita säädellään Euroopan unionissa ns. kosmetiikka-asetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista). Tavoite on, että EU:n markkinoilla olisi vain turvallista kosmetiikkaa. Mahdolliset ympäristöä koskevat huolet otetaan huomioon kemikaaliasetus REACH:n nojalla. EU-asetus on suoraan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä.

EU:n kosmetiikka-asetus sisältää toiminnanharjoittajia velvoittavia säännöksiä. Markkinoille saatettavilla kosmeettisilla valmisteilla on oltava nimettynä EU-alueella vastuuhenkilö, joka vastaa valmisteen turvallisuudesta. Kaikki valmisteet on myös ilmoitettava EU:n komission ylläpitämään tietokantaan (Cosmetic Product Notification Portal, CPNP).

Suomessa on lisäksi voimassa kansallinen kosmeettisista valmisteista annettu laki (492/2013), jossa säädetään EU-asetuksen valvonnasta sekä kansallisista kielivaatimuksista. 

Kosmetiikkahallinnon toimijat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii kosmetiikkalain nojalla lainsäädännön toimivaltaisena viranomaisena. Tukes on myös valvontaviranomainen, joka Tullin kanssa valvoo markkinoille saatettuja kosmeettisia valmisteita. 

Tukes valvoo myös kauneudenhoitopalveluja valvontaa, josta säädetään työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevalla kuluttajaturvallisuuslailla.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluvaa terveydensuojelulakia sovelletaan tiloihin, joissa kauneudenhoitopalveluita annetaan.

Keskeiset linkit

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163041   Sähköpostiosoite: