Lääkehoidon turvallisuus

Lääkehoito on keskeinen osa kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkehoidolla voidaan parhaimmillaan parantaa sairauksia, hidastaa sairauksien etenemistä, lievittää sairauksien oireita sekä ehkäistä sairauksia. Turvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta: lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta. Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkevalmisteen turvallisuutta. Lääkitysturvallisuus tarkoittaa lääkehoidon turvallisuutta.

Hoidon yhteydessä voi sattua vahinkoja, jolloin voi olla oikeus korvaukseen potilasvahingosta.

Lääkevalmisteiden turvallisuus ja lääkevahingot

Suomessa apteekissa myytävät myyntiluvalliset lääkkeet ovat tarkasti tutkittuja ja niiden turvallisuutta valvotaan jatkuvasti. Lääkehuollon lupa- ja laatujärjestelmien tarkoituksena on varmistaa koko lääkehuollon ketjun ajan lääkevalmisteen laatu ja turvallisuus. Viranomaisilla on mahdollista puuttua lääkevalmisteiden laatua tai turvallisuutta heikentäviin toimintatapoihin ja prosesseihin tai keskeyttää sellaisten lääkkeiden valmistus, joiden laatu ei täytä vaatimuksia.

Lääkkeet voivat aiheuttaa haittoja käyttäjälleen. Yleiset ja tunnetut haittavaikutukset on kuvattu lääkkeen pakkausselosteessa. Lääkehoitoon liittyvissä ongelmissa tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon tai apteekkiin.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ylläpitää haittavaikutusrekisteriä. Lääkärit ja apteekit ilmoittavat toteamistaan lääkkeiden haittavaikutuksista Fimealle. Potilaan kannattaa kertoa haittavaikutuksista aina lääkärilleen, mutta myös potilas voi tehdä ilmoituksen suoraan Fimeaan.

Vakavammat lääkehaitat ovat lääkevahinkoja. Lääkevahingolla tarkoitetaan sairautta tai vammaa, joka on todennäköisesti aiheutunut lääkkeen käytöstä. Lääkeyritykset voivat ottaa lääkevalmisteilleen vapaaehtoisen lääkevahinkovakuutuksen. Silloin lääkkeen aiheuttamista lääkevahingoista voidaan maksaa potilaalle korvausta. Käytännössä kaikki Suomessa myytävät lääkkeet kuuluvat lääkevahinkovakuutuksen piiriin. Korvausta haetaan Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Lääkevahinkovakuutus täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa. Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vain ne potilaalle aiheutuneet haitat, joita lakisääteiset vakuutukset, esimerkiksi sairausvakuutus, eivät korvaa.

Lisätietoja

Elina Asola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163437   Sähköpostiosoite:

Muualla palvelussamme