Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Euroopan neuvostossa toimiva puolueeton tutkintaelin. Komitea tutkii, ovatko Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksyneet maat noudattaneet peruskirjan määräyksiä.

Komitea valvoo sopimuksen noudattamista tutkimalla valtioiden vuosittain antamia raportteja, joissa ne kertovat sopimuksen täytäntöönpanosta. Lisäksi sille voidaan peruskirjan lisäpöytäkirjan nojalla tehdä järjestökanteluita.

Kantelujärjestelmällä pyritään tehostamaan peruskirjassa turvattujen oikeuksien täytäntöönpanoa. Järjestökantelumenettelyä koskeva lisäpöytäkirja antaa tietyt edellytykset täyttäville kansainvälisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä kanteluita sosiaalisen peruskirjan määräysten soveltamisesta.

Lisäksi sopimusvaltio voi halutessaan tunnustaa myös muiden lainkäyttövaltansa piirissä olevan kansallisen kansalaisjärjestön oikeuden jättää kanteluja sitä vastaan.

Suomi on myöntänyt kaikille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä järjestökanteluita komitealle.

Järjestökantelut takaavat järjestöille, kuten työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille, mahdollisuuden kannella Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle. Järjestö voi tehdä järjestökantelun, jos se epäillee, ettei peruskirjaa ole kantelupöytäkirjan hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Sitä vastoin yksityiset henkilöt eivät voi kannella Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Komitea koostuu 15 riippumattomasta asiantuntijasta, jotka Euroopan neuvoston ministerikomitea nimittää kuuden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.