Kuvituskuva

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Euroopan neuvostossa toimiva puolueeton tutkinta-elin. Komitea tutkii, ovatko Euroopan sosiaalisen peruskirjan tai uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksyneet maat noudattaneet peruskirjan määräyksiä. 

Suomi on sitoutunut sekä vuoden 1961 sosiaaliseen peruskirjaan, että vuoden 1996 uudistettuun sosiaaliseen peruskirjaan. Käytännössä sosiaalisten oikeuksien komitea tutkii täytäntöönpanoa uudistetun sosiaalisen peruskirjan osalta, vaikka 1961 sosiaalinen peruskirja on myös voimassa edelleen Suomessa. 

Sekä Eurooopan sosiaalinen peruskirja ja uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja sisältävät runsaasti STM:lle kuuluvia artikloja liittyen muun muassa työsuojeluun, sosiaaliturvaan, terveyteen, sosiaalipalveluihin, vammaisiin henkilöihin, lapsiin ja nuoriin, sekä ikääntyneisiin. 

Komitea valvoo sopimuksen noudattamista tutkimalla valtioiden vuosittain antamia raportteja, joissa ne kertovat sopimuksen täytäntöönpanosta. Lisäksi sille voidaan peruskirjan lisäpöytäkirjan nojalla tehdä järjestökanteluita.

Kantelujärjestelmällä pyritään tehostamaan peruskirjassa turvattujen oikeuksien täytäntöönpanoa. Järjestökantelumenettelyä koskeva lisäpöytäkirja antaa tietyt edellytykset täyttäville kansainväli-sille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille sekä kansainvälisille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä kanteluita sosiaalisen peruskirjan määräysten soveltamisesta.

Lisäksi sopimusvaltio voi halutessaan tunnustaa myös muiden lainkäyttövaltansa piirissä olevien kansallisten kansalaisjärjestöjen oikeuden jättää kanteluja sitä vastaan.
Suomi on myöntänyt kaikille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä järjestökanteluita komitealle.

Järjestökantelut takaavat järjestöille, kuten työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille, mahdollisuuden kannella Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle. Järjestö voi tehdä järjestökantelun, jos se epäillee, ettei peruskirjaa ole kantelupöytäkirjan hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön. Sitä vastoin yksityiset henkilöt eivät voi kannella Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Komitea koostuu 15 riippumattomasta asiantuntijasta, jotka Euroopan neuvoston ministerikomitea nimittää kuuden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Jenna Uusitalo, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163110   Sähköpostiosoite: