FI SV

Tapaturmat

RannetukiSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ja ohjaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä.

Tapaturmat ovat Suomen neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vuonna 2014 tapaturmissa kuoli 2476 henkilöä. Kuolemaan johtaneista tapaturmista ja onnettomuuksista 2221 tapahtui kotona tai vapaa-ajalla. Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma Suomessa. Yhteiskunnalle niistä aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 1,2-1,5 miljardia euroa vuodessa.

Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä osa työsuojeluvalvontaa.

Visio turvallisesta Suomesta

Sosiaaali- ja terveysministeriön visiona on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena.

  • Tapaturmaiset kuolemat ovat vähentyneet yhdeksättä vuotta peräkkäin
  • Työikäisten kuolemat ovat vähentyneet kolmanneksella vuodesta 2004 vuoteen 2014
  • Suomen tapaturmakuolleisuus on kuitenkin EU:n neljänneksi korkein
  • Tapaturmat ovat yleisin erikoissairaanhoitoon johtava syys (87 000 potilasta vuonna 2013)
  • Kumulatiivisesti tarkasteltuna tapaturmat ovat merkittävin syy elinvuosien menetyksiin aikan 55 ikävuoteen asti, 55 ikävuoden jälkeen kasvaimet ja 65 ikävuoden jälkeen verenkiertoelinten sairaudet ohittavat tapaturmat.

Sosiaali- ja terveysministeriön Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 sisältää valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosina 2014-2020.

Yhteistyötä tapaturmien ehkäisyssä

Tapaturmayhteistyöryhmä toteuttaa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kotitapaturmahankkeen kanssa Tapaturmapäivän. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu myös Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimintaan sekä Pysy pystyssä -kampanjaan. Lisäksi ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tiimin kanssa.

Lisätietoja

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163177