Tapaturmien ehkäisy

RannetukiSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ja ohjaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmilla tarkoitetaan kotona ja vapaa-ajalla tapahtuneita tapaturmia. Työtapa-turmien ehkäisy on tärkeä osa työsuojeluvalvontaa.

 

Visio turvallisesta Suomesta

Turvallisuusvisionamme on nollavisio: kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena. Tavoitteena on vakavien terveyden menetysten ja kuolemaan johtavien tapaturmien väheneminen 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Lisäksi tavoittelemme hyvän turvallisuustason toteutumista kaikissa ympäristöissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 sisältää valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosina 2021-2030. Ohjelma painottaa vammojen ehkäisyä elämänkulun eri vaiheissa.

Yhteistyötä tapaturmien ehkäisyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu Tapaturmapäivän toteuttamiseen, Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimintaan sekä Pysy pystyssä -kampanjaan. Ministeriö tekee tiivistä yhteistyötä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi muiden ministeriöiden, laitosten ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: