Lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa lainsäädäntöä

Perhevapaat

Lapsia meren rannassaPerhevapaista säädetään työsopimuslaissa. Siinä on säädökset vanhempien oikeuksista vapaaseen perhesyiden perusteella.

Oikeuksista vanhemmuuden vuoksi maksettaviin päivärahoihin säädetään sairausvakuutuslaissa. Laissa on säädökset äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta. Laissa on myös säädökset sairasta lasta hoitavalle vanhemmalle maksettavasta ansionmenetystä korvaavasta hoitorahasta.

Lasten päivähoito

Varhaiskasvatus korvaa käsitteen päivähoito. Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutuspalveluja ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

Kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta säädetään laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta.

Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden työehdoista, työturvallisuudesta ja työajoista säädetään laissa ja asetuksessa nuorista työntekijöistä.

Perheneuvonta ja -sovittelu

Kasvatus ja perheneuvonnan järjestäminen on kunnan tehtävä. Siitä säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kunta on avioliittolain mukaan velvollinen järjestämään perheasiainsovittelua. Kunta voi myös ostaa palvelun. Sovittelua ohjaa ja valvoo lääninhallitus. Avioliittolaki on oikeusministeriön vastuulla.

Lastensuojelu

Lastensuojelulaki velvoittaa hyvinvointialueet järjestämään ehkäisevää lastensuojelua sekä esiintyvän tarpeen mukaisesti lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Laissa on säädökset ilmoitusvelvollisuudesta, lastensuojelutarpeen selvityksestä, menettelytavoista lapsen huostaanotossa ja sijoituksessa sekä jälkihuollosta.

Sijaishuoltoa toteuttavasta perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa.

Adoptio

Adoptiosta säädetään adoptiolaissa ja siihen liittyvässä asetuksessa. Kansainvälisestä lastensuojelu- ja adoptioyhteistyöstä on myös yleissopimus, Haagin sopimus, joka on saatettu Suomessa voimaan asetuksella.

Lasten oikeudellinen asema

Lapsen oikeudesta isään, isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta säädetään isyyslaissa. Äitiyslakia sovelletaan äitiyden toteamiseen ja vahvistamiseen sekä äitiyden kumoamiseen. Isyyslaki ja äitiyslaki ovat oikeusministeriön vastuulla.

Laissa ja asetuksessa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään, miten lapsen huolto järjestetään, jos vanhemmat eivät asu yhdessä sekä siitä, miten erimielisyydet ratkaistaan. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen toimeenpanosta on oma lakinsa ja asetuksensa. Näistä vastaa oikeusministeriö.

Lasten elatus

Laki lapsen elatuksesta velvoittaa molemmat vanhemmat huolehtimaan lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Laissa ja siihen liittyvässä asetuksessa säädetään menettelytavoista, jos jompikumpi vanhemmista laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai siitä ei päästä yksimielisyyteen.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, lapselle maksetaan elatustukilain mukaan elatustukea.

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto

Lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulisi olla suunnitelmallista ja tasoltaan yhtenäistä kunnallisessa terveydenhuollossa.

Lisätietoja

Annika Juurikko, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163242   Sähköpostiosoite: