Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Sovittelu

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelua.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa vapaaehtoiset sovittelijat toimivat välittäjinä tapahtuneen rikoksen tai riidan osapuolten välillä ja auttavat heitä neuvottelussa. Tarkoituksena on käsitellä uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelu voi olla joko rikosprosessille rinnakkainen tai sitä täydentävä menettely.  Sovittelun yksi keskeinen tavoite on ehkäistä rikosten uusimista.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta säädetään laissa

Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta säädetään laissa.Valtioneuvoston nimeämä rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta seuraa, linjaa ja edistää sovittelun valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa ja kehittämistä.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vastuussa sovittelun järjestämisestä valtakunnallisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

  • tekee sopimuksen palveluiden tuottamisesta kunnan, järjestön tai yhdistyksen kanssa
  • ohjaa ja valvoo palveluita järjestäviä sovittelutoimistoja
  • huolehtii henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä
  • jakaa sovittelutoimistoille valtion sovittelupalveluiden järjestämiseen myöntämän korvauksen
  • kokoaa rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevaa tilastotietoa, seuraa ja tutkii sovittelutoimintaa sekä koordinoi sen valtakunnallista kehittämistä.

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan nimeämä työryhmä  on tehnyt selvityksen lähisuhdeväkivallan sovittelun käytännöistä. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on maininta hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa.

Sovittelupalveluja saa sovittelutoimistoista

Sovittelupalveluja saa sovittelutoimistoista. Sovittelu on aina vapaaehtoista ja asiakkaalle maksuton palvelu. Sovittelussa käsitellään tyypillisesti omaisuusrikoksia, vahingontekoja tai pahoinpitelyjä, mutta käsittelyyn voidaan ottaa myös pienet riita-asiat.

Sovittelun tavoitteena on puhua tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta, osapuolten tapahtumiin liittyvistä kokemuksista ja tunteista sekä sopia toimenpiteistä vahinkojen hyvittämiseksi tai sovintoon pääsemiseksi molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Hallinnonalan muutos vuoden 2024 alusta?

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat 25.2.2020 hankkeen, jossa selvitettiin mahdollisuuksia siirtää rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu sosiaali- ja terveysministeriöstä oikeusministeriön hallinnonalalle. 

Ohjausryhmä esittää raportissaan (2021), että sovittelupalvelut siirrettäisiin oikeusministeriön hallinnonalalle. Sovittelupalvelut liitettäisiin oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen yhteyteen ja tuotettaisiin mahdollisesti perustettavassa valtakunnallisessa oikeusapu- ja edunvalvontavirastossa.

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163343   Sähköpostiosoite:

Muualla verkossa