Rahapelipoliittisella ohjelmalla tehostetaan haittojen ehkäisyä ja vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltu rahapelipoliittinen ohjelma määrittää suunta-viivat rahapelihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle vuoteen 2030. Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä pelihaittojen vähentämiseksi. Toimenpiteet kohdentuvat yhdenmukaiseen rahapelien toimeenpanon ohjaukseen, haittoja ehkäisevän rahapelijärjestelmän varmistamiseen, hyvin-voinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Ohjelmaa toimeenpannaan yhdessä rahapelitoiminnan ohjauksen sekä haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toimijoiden kanssa.

Tavoitteena tehokkaasti haittoja torjuva rahapelijärjestelmä ja toimivat palvelut

Rahapelipoliittisen ohjelman tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen ja tehokas yksinoikeusjärjestelmän ohjaus haittojen torjumiseksi vahvistamalla viranomaisyhteistyötä eri tasoilla ja arvioimalla yksinoikeusjärjestelmän ohjausrakennetta. Rahapelijärjestelmän kehittämiseksi vahvistetaan tietopohjaa, otetaan käytännön tasolla käyttöön järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet haittojen ehkäisemiseksi ja puututaan järjestelmän ulkopuoliseen rahapelien saatavuuteen yksinoikeusjärjestelmän toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Tavoitteena on parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta ja varmistaa, että rahapeliongelmat tunnistetaan ja otetaan puheeksi entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ohjelmalla vähennetään rahapeliongelmaan liittyvää kielteistä leimaa ja vaikutetaan rahapelaamiseen kohdistuviin asenteisiin. Lisäksi ehkäistään ja vähennetään peliriippuvuuteen liittyvää itsetuhoisuutta sekä ylivelkaantumista.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota digitalisoitumiseen. Tavoitteena on edistää raha- ja digipelaamisen yhdyspintojen tunnistamista, ehkäistä ja vähentää rahapelaamisen haittoja digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida haittojen ehkäisyn ja vähentämisen muutostarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163040