Työsuojeluvalvonta

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työsuojeluvalvonnan tavoitteet ja ne toimialat, joihin valvonta painottuu, nelivuotiskausittain niin sanotuissa runkosuunnitelmissa. 

Uusin runkosuunnitelma koskee vuosia 2020-2023.

Työsuojelulainsäädännön noudattamista työpaikoilla valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet.

Työsuojelun vastuualueet tutkivat myös vakavat työtapaturmat sekä antavat neuvontaa ja ohjeita työpaikkojen turvallisuuden lisäämiseksi.

Valvonta työpaikoilla

Työsuojelun valvonta perustuu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin (niin sanottu valvontalaki).

Työsuojelun vastuualueiden valvottavana on noin 250 000 työpaikkaa, ja vuosittain tehdään yli 20 000 työsuojelutarkastusta.Tarkastus voidaan tehdä joko asiakkaan (työpaikan) tai työsuojeluviranomaisen aloitteesta.

Lisää työsuojeluvalvonnasta ja -tarkastuksista:

Valvonnan vaikuttavuuden parantaminen

Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan hankkeilla,joissa valvonta suunnataan riskialttiille aloille ja työpaikoille,valitaan niille sopivat valvonnan menetelmät ja toteutetaan valvonta mahdollisimman tuottavasti.

Työsuojeluvalvonnan rooliin harmaan talouden torjunnassa kuuluu työsuhdesäännösten valvonta sekä viranomais- ja kolmikantayhteistyö.

Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat käyttävät vain sellaisia työntekijöitä, joilla on työnteko-oikeus Suomessa,työsuhteen ehdot ovat lainsäädännön mukaiset ja että alihankkijoina ja työvoiman vuokraajina käytetään sellaisia yrityksiä, jotka ovat huolehtineet yhteiskuntavelvoitteistaan.

Lisätietoja

Arto Teronen, valvontajohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY 0295163493