Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla ja lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus opiskeluhuoltoon.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin opiskeluhuollosta

Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa hyvää yhteistyötä ja toimintakulttuuria, yhteisöllistä toimintaa, kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä oppilaan ja opiskelijan turvallisuutta edistäviä toimia. Yhteisöllinen työ kuuluu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville työntekijöille.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla edistetään oppilaan ja opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä pyritään ehkäisemään ongelmien syntymistä. 

Opiskeluhuoltopalveluja ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Opiskeluhuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa.

Opiskeluhuollon toteuttaminen

Koulutuksen järjestäjä ja hyvinvointialue vastaavat opiskeluhuollon toteuttamisesta yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuolto tulee järjestää niin, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava opiskeluhuollosta sekä tarvittaessa ohjattava oppilas tai opiskelija opiskeluhuoltopalveluihin.

Alaikäinen voi laissa määritellyin edellytyksin kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuoltopalvelujen, eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen, järjestämisestä alueellaan oppilaan tai opiskelijan kotipaikasta riippumatta. Opiskeluhuolto on maksutonta. Täysi-ikäisen opiskelijan opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvästä sairaanhoidosta voidaan kuitenkin periä asiakasmaksuja.

Viranomaisten vastuut opiskeluhuollosta

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa opiskeluhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä. Opiskeluhuoltopalveluja, eli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori ja psykologipalveluja, koskeva lainsäädäntö on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

Opetushallitus päättää kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä, opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista osana opetussuunnitelman perusteita tai osana opetustoimen muita määräyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu valmisteluun. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa opiskeluhuoltopalvelujen ohjaamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa vuosittaisella kouluterveyskyselyllään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa myös seurantatietoja opiskeluhuollosta ja opiskeluhuoltopalveluista.

Aluehallintovirastot valvovat, että koulutuksen järjestäjä järjestää opiskeluhuollon opetussuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat opiskeluhuoltopalvelujen, eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien, toimintaa.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin opiskeluhuollosta

Koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen yhteistyö ja työnjako

Henkilöstöasiat

Palvelujen sisältö

Tiedonhallinta

Lisätietoja

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163169   Sähköpostiosoite: