Vakuutuslääkärit

Vakuutuslääkäri on sosiaalivakuutuslaitoksessa tai vakuutusyhtiössä työskentelevä lääketieteen asiantuntija.

Vakuutuslääkäri ratkaisee etuus- ja korvaushakemuksia yhdessä muiden asiantuntijoiden, kuten juristien ja etuuskäsittelijöiden kanssa. Hän voi osallistua esimerkiksi sairauspäiväraha-, työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätösten sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuksen korvauspäätösten tekemiseen.

Terveydenhuollossa työskentelevä, hoitava lääkäri laatii lausunnon hakijan terveydentilasta. Vakuutuslääkäri arvioi hakemuksen ja hoitavan lääkärin antamien tietojen perusteella, onko etuuden tai korvauksen myöntämiselle lääketieteelliset perusteet.

Hoitavan lääkärin laatima lääkärinlausunto on siten korvausratkaisuissa keskeinen tietolähde. Päätöksen etuuden tai korvauksen myöntämisestä vakuutuslaitos tekee kuitenkin kaikkien hakemukseen liittyvien tietojen perusteella.

Päätös perustuu lainsäädäntöön

Vakuutuslääkärin ja -laitoksen päätökset perustuvat lainsäädäntöön sekä aiempien, vastaavankaltaisten tapausten ratkaisuihin.

Lainsäädännössä määritellään, millaisia etuuksia ja korvauksia vakuutuksesta maksetaan, kenelle niitä maksetaan ja millä edellytyksillä.

Lisäksi laki säätelee, millä tavalla päätökset tulee perustella. Vakuutuslaitos päättää etuudesta tai korvauksesta soveltamalla vakuutusta koskevaa lainsäädäntöä.

Kuva: Terveydenhuollossa laadittu lääkärinlausunto ja muut potilastiedot vaikuttavat vakuutuslaitoksen päätökseen.

Kuva: Terveydenhuollossa laadittu lääkärinlausunto ja muut potilastiedot vaikuttavat vakuutuslaitoksen päätökseen.

Vakuutuslaitokset neuvovat hakijoita

Eri korvausten ja etuuksien hakeminen poikkeaa toisistaan.

Jos sairastut tai joudut tapaturman uhriksi, tarkista mistä vakuutuksesta voit saada apua. Vakuutuslaitokset neuvovat hakijoita. Tietoa ja neuvoja saa myös työterveyshuollosta, terveyskeskuksesta tai sairaalasta. 

Korvauksen perusteena voi vakuutuksesta riippuen olla esimerkiksi jäljellä oleva työkyky tai sairauden syntytapa. Tiettyjen korvausten suuruuteen vaikuttaa sairauden tai vamman vakavuus.

Yksittäisen etuuden tai korvauksen myöntämisessä on merkitystä myös sillä, mitä muita etuuksia tai korvauksia hakija on saanut. 

Sairaus tai vamma Vakuutus Vakuutuslaitos Muualla verkossa
Lyhytaikainen sairaus Sairausvakuutus
Sairausvakuutuslaki
 
Kela Kela
Pitkäaikainen sairaus 

Kansaneläke
Kansaneläkelaki

Työeläke
Työntekijän eläkelaki
Yrittäjän eläkelaki
Maatalousyrittäjän eläkelaki 
Merimieseläkelaki
Julkisten alojen eläkelaki

Kela
Työeläkelaitokset 

Kela
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) 
Eläketurvakeskus (ETK)
Työeläkevakuuttajat TELA ry 

Työtapaturman aiheuttama
vamma tai työstä johtuva sairaus 
Työtapaturma-
vakuutus
Työtapaturma- ja ammattitautilaki
 
Vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)
Liikennevahingon aiheuttama
vamma tai sairaus

Liikennevakuutus
Liikennevakuutuslaki
Vahingonkorvauslaki

Vakuutusyhtiöt Liikennevakuutuskeskus (LVK)
Terveydenhuollon aiheuttama
vamma tai sairaus
Potilasvakuutus
Potilasvakuutuslaki
Vahingonkorvauslaki 
 
Potilasvakuutuskeskus  Potilasvakuutuskeskus (PVK)

Tutustu myös:

Lisätietoja

Kirsi Terhemaa, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163546   Sähköpostiosoite: