Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden tietopohja ja ennakointi

Tällä hetkellä tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten (sote-ammattilaisten) saatavuudesta ja riittävyydestä ovat hajautuneena eri organisaatioiden tietolähteisiin. Tiedontuotantotapa on kirjava eikä kattavaa kokonaiskuvaa ole saatavilla. 

Osana poikkihallinnollista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelmaa on koottu tieto nykytilanteessa sekä tunnistettu tietopuutteet ja tietojen yhteensovittamisen mahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ja ohjelman osana esiselvityksen laati Nordic Healthcare Group (NHG). Ohjelman poikkihallinnollinen ja monialainen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden tilannekuvan ja ennustetyön alatyöryhmä sekä esiselvityksen tueksi koottu ohjaus- ja seurantaryhmä käsittelivät selvityksen etenemistä sekä tietotuotannon kokoamista ja tietojen validointia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa tehdään kattava selvitys sote-alan työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin nykytilasta. Hanke toteutetaan 3/2023-3/2024.

Tilastotietoa sote-henkilöstöstä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö (THL)

Tilasto sisältää vuosittain kerättävää tietoa henkilöstön toimialoista, ammattiryhmistä ja koulutuksesta sekä alan koulutuksen saaneiden työllisyydestä ja ammattioikeuksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon ja Valviran sosiaali- ja terveysalan ammattioikeusrekisteriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröidyt ammattihenkilöt (Valvira)

Avoimen datan aineistossa on vuoden viimeisenä päivänä ammattihenkilöiden keskusrekisterissä voimassa olevien ammattioikeuksien lukumäärät ikäryhmällä (alle 65-vuotiaat ja 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Rekisteröidyllä voi olla rinnakkaisia ammattioikeuksia voimassa. Ammattihenkilöiden keskusrekisteri ja tilastolukumäärät eivät sisällä työssäolotietoja.

Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)

Työssäkäyntitilasto tuottaa alueellista tietoa väestön toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilasto laaditaan yhdistämällä useita eri rekisteritietoja. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa. Valitsemalla muuttujat saa taulukoita eri aiheista. 

Työnvälitystilasto (TEM)

Työnvälitystilasto sisältää tiedot työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista ja työnantajien työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittamista avoimista työpaikoista sekä palveluista, joilla työnhakijoiden työllistymistä pyritään edistämään. Tiedot julkaistaan kuukausittain. Valitsemalla muuttujat saa taulukoita eri aiheista. 

Työvoimatiekartat (TEM)

Työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatiekartta-hankkeessa koostettu datapohja on avointa dataa ja sitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat. Sivulla on linkki "Työvoimatiekarttojen data"-exceliin, jossa voi tarkastella tietoa ammateittain ja alueittain.

Vipunen (Opetushallitus)

Tilastotietoa opiskelijamääristä, opetuksen järjestäjistä ja muusta koulutuksen alaan liittyvästä aiheesta.  Vipunen-tilastopalvelussa on tilastotietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta. Palvelusta on tietoa myös korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta, väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden taustasta.

Vipusen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja ylläpitämiin rekistereihin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 

Tilastossa on Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta poimittuja tietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkomaalaistaustaisesta henkilöstöstä (ulkomaiden kansalaiset ja syntyperältään muut kuin suomalaiset), heidän koulutuksestaan, työllisyydestään, ammateistaan sekä toimialoistaan.

Tilastossa on tietoja Suomessa ammatinharjoittamisoikeuden omaavista (suomalaisista ja ulkomaalaisista) terveydenhuollon ammattihenkilöistä ulkomailla Valviran TERHIKKI rekisterin tietojen ja Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Tilaston tuottaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tilastotietoa eri maista