Terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja valmistelee lainsäädäntöä.

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat Suomen terveyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita.

Kunnallinen terveydenhuolto

Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa.

Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään sairaaloissa.

Potilaan asema ja oikeudet sekä hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty laissa.

Työterveyshuolto

Työnantajat vastaavat työssä käyvien ihmisten ehkäisevästä terveydenhuollosta ja sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita. Kunta tai kuntayhtymä voi myös ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Muut viranomaiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on terveyspalveluiden tutkimus ja kehittäminen sekä muut alan asiantuntijatehtävät.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Aluehallintovirastot (AVI) vastaavat terveydenhuollon valvonnasta alueellisesti. Avit ja Valvira valvovat myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä, tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä lääketiedon tuottamisesta.

Lisätietoja

Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163239  


Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163065  


Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163014