Terveyspalvelut

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat ehkäisevät, korjaavat ja kuntouttavat terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta ja lainsäädännön toimeenpanon tuesta, ohjauksesta ja strategisesta kehittämisestä toimivaltansa puitteissa.

Julkinen terveydenhuolto

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä vastaavat julkisen terveydenhuollon järjestämisestä.

Terveyspalvelut jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia terveyspalveluita.

Perusterveydenhuollon palveluita tuotetaan  sosiaali- ja terveyskeskuksissa osana kansanterveystyötä. Palveluita ovat muun muassa neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, avosairaanhoidon yleislääketieteen tasoinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, perustason mielenterveys- ja päihdehoito ja kuntoutus.

Erikoissairaanhoidon palveluita järjestetään pääosin sairaaloissa ja niiden poliklinikoilla. Niihin sisältyvät eri erikoisalojen tutkimukset ja hoito. Erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu hoidonporrastuksen kautta tietyin kriteerein ja edellyttää yleensä lähetettä.

Potilaan asemasta ja oikeuksista, terveydenhuollon valinnanvapaudesta sekä hoitoon pääsyn enimmäisajoista on säädetty laissa.

Työterveyshuolto

Työnantajat vastaavat työntekijöidensä ehkäisevästä terveydenhuollosta, mikä on lakisääteistä. Työterveyshuoltona voidaan järjestää myös sairaanhoitoa, mutta se on työnantajalle vapaaehtoista.

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluita. Suurin osa yksityisestä terveydenhuollosta on potilaiden itse tai vakuutustensa kautta rahoittamaa. Myös hyvinvointialue voi hankkia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Muut viranomaiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on terveyspalveluiden tutkimus ja kehittäminen sekä muut alan asiantuntijatehtävät.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Aluehallintovirastot (AVI) vastaavat terveydenhuollon valvonnasta alueellisesti. Avit ja Valvira valvovat myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä, tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä lääketiedon tuottamisesta.

Lisätietoja perusterveydenhuollosta

Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163065   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja erikoissairaanhoidosta

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja lainsäädännöstä

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163575   Sähköpostiosoite: