Yksilöllistetty lääketiede luo edellytyksiä vaikuttavammalle hoidolle

Yksilöllistetty lääketiede edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä tutkimusta, uusia teknologioita ja entistä laajempia tietovarantoja.

Tavoitteena on ehkäistä sairauksia sekä parantaa diagnostiikkaa ja hoitojen vaikuttavuutta. Samalla varmistetaan yksilön tietosuoja ja tuetaan ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa ja vaikuttaa omaan terveyteensä.

Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteena on, että genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta vakiinnuttavat toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa vuosina 2021 - 2023. Niiden avulla toimeenpannaan terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä nykyisiä tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemejä vahvistamalla, julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuusmallia kehittämällä sekä jatkamalla terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Kasvustrategia on valmisteltu yhteistyössä kolmen ministeriön (STM, OKM, TEM) ja tutkimus- ja innovaatiorahoittajien kanssa (Business Finland ja Suomen Akatemia). Strategian päivitetty tiekartta julkaistaan alkuvuonna 2020.

Kasvustrategian toimeenpano

Kasvustrategian tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia mm. tutkimuksen ja teknologian kehityksen luomien mahdollisuuksien kautta. Samalla tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö tukee kansallisten osaamiskeskusten perustamista ja niiden toiminnan käynnistymistä muun muassa valtionavustuksilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on joulukuussa 2019 myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun.

Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamiseen ja alueellisten syöpäkeskusten toiminnan käynnistymisen tukemiseen on avattu valtionavustushaku 31.12.2019.

Genomikeskuksen perustamiseen ja julkisten biopankkien toiminnan yhtenäistämiseen tarkoitettuja valtionavustusten hakuja valmistellaan parhaillaan. Tavoitteena on avata ne alkuvuonna 2020.


Aineistoja terveysalan kasvustrategiasta