Eurooppalainen markkinavalvontayhteistyö

Tuotedirektiivien soveltaminen

Euroopan komission konekomitean alaisuudessa toimii konedirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevä työryhmä (MD WG). Henkilönsuojaimiin liittyviä soveltamiskysymyksiä käsittellään henkilösuojainkomitean alaisssa työryhmässä (PPE WG).

Jäsenmaiden hallinnollinen yhteistyö markkinavalvonnassa

Jäsenmaat käsittelevät yhdessä Euroopan komission kanssa tuotteiden markkinavalvontaan liittyviä kysymyksiä niin sanotuissa ADCO-ryhmissä.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset työsuojeluviranomaiset tekevät markkinavalvontayhteistyötä. Vuosittain järjestetään kokouksia ja tarpeen mukaan voidaan tehdä yhteisiä markkinavalvontahankkeita.

Eurooppalaiset tuotestandardit

Tuotteille on laadittu yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja (EN-standardeja), jotka määrittelevät tuotteilta vaadittavan turvallisuus- tai suojaustason.

Valmistajien ei ole pakko soveltaa standardeja tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, mutta niissä kuvataan teknisiä ratkaisuja, joilla direktiivien vaatimukset voidaan täyttää.

Ilmoitetut laitokset

Ilmoitetut laitokset ovat Euroopan unionin jäsenmaiden hyväksymiä ja valvomia tarkastuslaitoksia, joilla on oikeus tehdä EY-tyyppitarkastuksia tai varmistaa muilla tavoin, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset.

EY-tyyppitarkastuksia tehdään tietyille koneille ja turvakomponenteille sekä suurimmalle osalle henkilönsuojaimia.

Ilmoitettuja laitoksia koskevat tiedot ovat saatavilla Euroopan komission NANDO-sivustolta

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY Puhelin:0295163488   Sähköpostiosoite: