FI SV EN

Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito

Työkyvyn ylläpito on työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Työnantajan vastuulla on luoda sellaiset työolot, etteivät ne aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työntekijä noudattaa turvallisia työtapoja ja niistä annettuja ohjeita. Työterveyshuolto tukee työpaikoilla tehtävää työkyvyn ja terveyden edistämistä omalla asiantuntemuksellaan.

Työntekijällä vastaa oman työkykynsä ylläpidosta. Työkyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää niillä toimialoilla, joilla on fyysisesti,psyykkisesti ja sosiaalisesti kuormittavia tekijöitä.

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Yrittäjälle se on mahdollisuus huolehtia omasta työkyvystään asiantuntijan kanssa yhteistyössä

Työterveyshuollon tehtävänä on edistää työterveyttä,työn ja työympäristön turvallisuutta ja ehkäistä ammattitauteja.

Hyvin toimiva työterveyshuolto parantaa työssä jaksamista työuran kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on, että pPalvelut ovat korkealaatuisia ja vastaavat työnantajan ja työntekijöiden tarpeisiin.

Työsuojelun vastuualueet valvovat, että työnantaja on järjestänyt ja toteuttanut lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut.

Varhainen tuki tärkeintä

Työkyvyn ylläpito, riittävän varhainen hoito ja oikea-aikainen kuntoutus ovat työterveyshuollon tärkeimpiä ennalta ehkäiseviä toimia.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Jos sairauspoissaolo jatkuu yli 60 päivää, lääkäri tekee B-lausunnon ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

Jos työkyvyttömyys pitkittyy, työterveyshuolto auttaa työhön palaamisessa sairauspoissaolon jälkeen.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, kun hän on saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Samalla työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto arvioivat, miten työtä voidaan muuttaa niin että työhön paluu mahdollistuu. Tämä vaatii työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä.

Lisää työterveyshuollosta Terveyspalvelut-osiossa:

Osatyökykyisillä oltava mahdollisuus työhön

Jos työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut, työelämään osallistumisen kynnystä on madallettava lisäämällä joustoja työpaikalla, mukauttamalla työtä ja parantamalla työnantajien valmiuksia palkata osatyökykyinen.

Huomio on aina kiinnitettävä jäljellä olevaan työkykyyn, ei työkyvyttömyyteen.

Osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistetään uudistamalla heitä koskevia palveluja  ja luomalla uusia toimintamalleja työelämään pääsylle. Uudistus- ja kehittämistyötä tehdään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa

Entä jos työstä aiheutuu sairaus tai tapaturma?

Ammattitaudin tai työtapaturman aiheuttamat kulut ja ansiot korvaa tapaturmavakuutus, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan.Tapaturmavakuutusmaksun maksaa työnantaja.

Tapaturmavakuutuksesta lisää Vakuutusasiat-osiossa:

Lisätietoja

Riitta Sauni, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163147  


Kristiina Mukala, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163325  


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330