Veteraanietuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa veteraanietuuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta sekä määrärahojen valmistelusta.

Suomen sodissa palvelleilla miehillä ja naisilla eli sotaveteraaneilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia.

Veteraanietuuksien tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja mahdollistaa tarvittavien palveluiden hankkiminen kotiin.

Rintamasotilas- ja veteraanietuuksista säädetään laissa.

Rintamalisä ja veteraanilisä

Rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle, jolla on

  • rintamasotilastunnus
  • naisille myönnetty rintamapalvelustunnus
  • rintamatunnus tai
  • veteraanitunnus.

Uusia tunnuksia ei enää myönnetä.

Ylimääräistä rintamalisää maksetaan niille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä.

Veteraanilisää voivat saada ne veteraanit, jotka saavat ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Veteraanilisä on tarkoitettu niille veteraaneille, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut.

Rintamalisän, ylimääräisen rintamalisän ja veteraanilisän maksaa Kela.

Korvaukset sotainvalideille ja omaisille

Valtiokonttori korvaa sotainvalideille ja heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset, jotka takaavat sotainvalidin sekä tämän puolison toimeentuloturvan, kuntoutuksen sekä terveyspalvelut.

Ruotsissa vakituisesti asuville vaikeavammaisille suomalaisille sotainvalideille korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Etuuteen ovat oikeutettuja myös Suomen sotiin vapaaehtoisina osallistuneet Ruotsin kansalaiset. Korvausta voi hakea Valtiokonttorista.

Rintama-avustus ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle rintamasotilaalle

Rintama-avustus voidaan myöntää ulkomaalaiselle vapaaehtoiselle rintamasotilaalle, joka on

  • palvellut vapaaehtoisena Suomen sodissa
  • asuu pysyvästi Venäjällä, Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa

Rintama-avustus on kertakorvaus. Sitä voi hakea Valtiokonttorista.

Rintamasotilas- ja veteraanietuuksien päätöksistä valittaminen

Kelan päätöksessä kerrotaan aina, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valtiokonttori antaa lisätietoa maksamistaan etuuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Emmi Äärynen, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163515   Sähköpostiosoite:


Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163546   Sähköpostiosoite: